Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Прием

   

Във Факултета по химия и фармация се подготвят студенти по специалностите "Химия", "Фармация", „Екохимия", „Инженерна химия и съвременни материали", „Компютърна химия", "Ядрена химия", „Химия и английски” и "Химия и информатика", като приемът се осъществява съгласно общите правила за прием на студенти в Софийския университет „Св. Кл. Охридски” и приложените по-долу таблици за балообразуване.

 

Полезни връзки

Курсове Период на провеждане Продължителност График
Курс по химия 31.10.2019 г. – 03.01.2020 г. 70 часа събота, 9 ч., 202 з.
Интензивен курс по химия 31.01.2020 г. – 09.02.2020 г. 70 часа всеки ден от 9 ч., 202 з.

 

Методически указания

Кандидатстудентският изпит по химия е писмен. Времетраенето на изпита е четири астрономически часа. Той се състои от две части. Първата част е 20 тестови въпроса, включващи материал по неорганична и органична химия, с изборен отговор (един от пет); втората част включва 4 логически задачи (2 по неорганична и две по органична химия).

При подготовката за изпита могат да се използват всички одобрени от МОН, действащи учебници за 7, 8, 9 и 10 клас задължителна и профилирана подготовка; учебниците за 11 и 12 клас профилирана подготовка могат да се използват като допълнителна литература за по-пълно изясняване на материала от програмата. В конкурсния изпит няма да бъде включен материал извън изпитната програма.

Отговорите на въпросите от теста се събират един час след началото на изпита. На всеки въпрос трябва да се отбележи само едно вярно решение. Въпроси с повече от един отбелязан отговор се приемат за невалидни. За всеки верен отговор на въпрос от теста се дават 2 точки. Максималният брой точки за теста е 40.

Логическите задачи включват по няколко условия. Оценяват се само верни отговори на поставените в тези условия въпроси. Някои от въпросите може да се изискват обяснение на определени химични факти или закономерности. В такъв случай се очаква кратко обяснение и само на това, за което се пита. При решаване на логическите задачи, кандидат-студентите трябва да покажат: че разбират учебния материал, притежават определен минимум от знания по химия, които умеят да приложат за конкретни химични проблеми, както и че имат добра химична култура. Обемът на задачите е съобразен с времетраенето на изпита. Общият брой на точките от втората част на изпита е 80. В зависимост от сложността, всяка задача носи от 15 до 25 точки.

На всеки кандидат-студент по време на изпита ще се предоставят помощни материали (периодична таблица, таблица за разтворимост, ред на относителна активност и ред на електроотрицателност), ако са необходими за решаване на изпитното задание.

 

Балообразуване

Специалност ФАРМАЦИЯ

Състезателни изпити Състезателни изпити Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*
Изпит с коефициент 2:
1. Биология

 

+

Изпит с коефициент 2:
1. Химия

 

+

 

Биология

 

+

 

Химия

Специалност ХИМИЯ

По избор:

І. Изпит или матура с коефициент 3:
1. Химия/ Химия и опазване на околната среда;
2. Математика І;
3. Математика ІІ;
4. Матура по Математика

 

 

+

 

 

Химия

Специалност ЕКОХИМИЯ

По избор:
І. Изпит или матура с коефициент 3:
1. Химия/ Химия и опазване на околната среда;
2. Биология/ Биология и здравно образование

 

+

 

Химия

Специалност ИНЖЕНЕРНА ХИМИЯ И СЪВРЕМЕННИ МАТЕРИАЛИ

По избор:
І. Изпит или матура с коефициент 3:
1. Химия/ Химия и опазване на околната среда;
2. Физика/ Физика и астрономия;
3. Математика І;
4. Математика ІІ;
5. Матура по Математика

 

 

+

 

 

Химия

Специалност КОМПЮТЪРНА ХИМИЯ

По избор:
І. Изпит или матура с коефициент 3:
1. Химия/ Химия и опазване на околната среда;
2. Математика І;
3. Математика ІІ;
4. Матура по Математика

 

 

+

 

 

Химия

Специалност ЯДРЕНА ХИМИЯ

По избор:
І. Изпит или матура с коефициент 3:
1. Химия/ Химия и опазване на околната среда;
2. Физика/ Физика и астрономия

 

+

 

Химия

Специалност ХИМИЯ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

По избор:
І. Изпит или матура с коефициент 3:
1. Химия/ Химия и опазване на околната среда
+ Англ.
език
По избор:
І. Изпит или матура с коефициент 3:
1. Английски език
+ Химия

Специалност ХИМИЯ И ИНФОРМАТИКА

По избор:
І. Изпит или матура с коефициент 3:
1. Химия/ Химия и опазване на околната среда;
2. Математика І;
3. Математика ІІ;
4. Матура по Математика

 

 

+

 

 

Химия

* Забележка:

Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит. Не участват оценки от профилирана, задължителна професионална, задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка.