Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Официални издания / Книга 1 - Геология. Том 103

   

Съдържание

Атанас Чаталов, Явор Стефанов – Принос към литостратиграфията и седиментологията на Искърската карбонатна група (долен-горен триас) в Еловишката (Мелянската) антиклинала, Северозападна България. I. Ревизия на литостратиграфската схема

Виктория Вангелова, Диан Вангелов – Еволюция на отседен тип басейнови системи и свързаната с тях хидротермална дейност: Падешки Басейн, Юз България

Borislav K. Kamenov, Petar Lilov – The late post-orogenic granitoid episode from Bur Area, Somalia – petrology and K-Ar data

Филип Мачев – Образуване на ивичеста текстура в метаморфните скали като резултат от възможна субсолидусна сегрегация на левкократни жили

Виктория Вангелова, Елена Нейкова – Минералого-геохимичен състав на утайката в хвостохранилището на Лъки (Централни Родопи): влияние върху околната среда

Стефан Бояджиев – Изследване на ендогенната геохимична зоналност на първичните геохимични ореоли в рудни обекти от страната

Стефан Бояджиев, Владимир Георгиев, Неофит Обретенов – Регионално разпространение на аномалните геохимични полета и на коренната минерализация на територията на страната

Тодор Николов – Време е да кажа „Довиждане“ (Time To Say Goodbye)

Списък на дипломираните студенти в специалност „Геология“ през 2010 и 2011 г.