Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Официални издания / Книга 1 - Геология. Том 104

   

Съдържание

Атанас Чаталов – Принос към литостратиграфията и седиментологията на Искърската карбонатна група (долен-горен триас) в Еловишката (Мелянската) антиклинала, Северозападна България II. Седиментоложка характеристика на доломитите

Христо Тонов, Виктория Вангелова, Диан Вангелов – Минералого-геохимична характеристика на каолиновите находища в района на Сеново-Ветово и Каолиново и идеи за техния произход

Ралица Събева, Василка Младенова – Минерален състав на епитермално златно-сребърно находище Милин камък, Западно Средногорие

Билгин Видинли, Василка Младенова – Геология, минералогия и генезис на рудопроявление Писани скали, Западни Родопи

Наталия Андреева, Бисер Христов, Параскев Петров – Сравнителна характеристика на примитивни почви върху различни геоложки материали в България

Irena Kostova – Mineralogical composition and some hazardous trace elements related to pyrite in coals from Beli Breg basin, Bulgaria

Филип Мачев – In memoriam. Алексей Александрович Маракушев (1925–2014)

Списък на дипломираните студенти в специалност „Геология“ през 2013–2015 г.