Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Докторанти / Кандидатстване

   

Места за прием на докторанти по държавна поръчка за учебната 2021/2022 г. - допълнителен прием – кандидатстване 04.03.2022 – 03.05.2022г.

 

Шифър Професионално направление Докторска програма

Редовно

/бройки/

Задочно

/бройки/

1 2.3. Философия История на философията (Съвременна философия) 1
2 3.2 Психология Обща психология (Експериментална психология) 1
3 3.2 Психология Обща психология (Психодиагностика) 1

 

Места за прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за допълнителен прием за учебната 2021/2022 г.

Философски факултет на СУ "Св. Климент Охридски" обявява следните места за допълнителен прием на редовни и задочни докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз и на ЕИП, по държавна поръчка за учебната 2021/2022 г.

 

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ
1 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Феноменология) 1
2 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философска антропология) 1
3 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на изкуството) 1
4 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Метафизика) 1
5 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на религията) 1
6 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (История на религиите) 1
7 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия в средните училища) 1 2
8 2.3. Философия Философия на науката 1
9 2.3. Философия Онтология 1
10 2.3. Философия Етика 1
11 2.3. Философия Етика (Постмодерна етика) 1
12 2.3. Философия Етика (Биоетика) 1
13 2.3. Философия Логика 1
14 2.3. Философия Логика (Приложна логика) 1
15 2.3. Философия Логика (Логика в континенталната традиция) 1
16 2.3. Философия Логика (Философска логика) 1
17 2.3. Философия Естетика 2
18 2.3. Философия Философия с преподаване на английски език 6 1
19 2.3. Философия Реторика (История на реториката ) 1
20 2.3. Философия Реторика (Съвременна реторика) 1
21 2.3. Философия Реторика (Невербална комуникация в реториката) 1
22 2.3. Философия Реторика (Политическа реторика) 2
23 2.3. Философия Реторика (Реторика във виртуалната среда) 2
24 3.1. Социология, антропология и науки за културата Социология 3 1
25 3.2. Психология Педагогическа психология 1 1
26 3.2. Психология Трудова, организационна и икономическа психология (Трудова психология) 1
27 3.2. Психология Трудова, организационна и икономическа психология (Организационна психология) 1
28 3.2. Психология Социална психология 1
29 3.2. Психология Културна и диференциална психология (обучение на български език) 1
30 3.2. Психология Културна и диференциална психология (обучение на английски език) 1
31 3.2 Психология Обща психология (Психология на личността) 2  
32 3.3 Политически науки Публична администрация 1 1
33 3.3. Политически науки Политология (Международни отношения) 2
34 3.3. Политически науки Политология (Сравнителна политология) 1
35 3.3. Политически науки Европеистика (Политика на разширяване на ЕС) 1
36 3.3. Политически науки Европеистика (Исторически изследвания на ЕС) 1
37 3.3. Политически науки Европеистика (Икономически изследвания на ЕС) 1 1
38 3.3. Политически науки Европеистика (Медийна политика и право на ЕС) 1
39 3.3. Политически науки Европеистика (Правни изследвания на ЕС) 1
40 3.3. Политически науки Европеистика (Политологични изследвания на ЕС) 1 1
41 3.3. Политически науки Европеистика (Политологични изследвания на ЕС – Eвропейска идентичност) 1 1
42 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Книгознание, библиотекознание и библиография (Информационни ресурси) 1
43 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Теория на научната информация (Информационно обслужване) 1
44 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Книгознание, библиотекознание и библиография (Потребители и ползване на библиотеките) 1
45 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Книгознание, библиотекознание и библиография (История на книгата и четенето - Читатели и четене през българския 19 век) 1
ОБЩО 57 9