Начало / Новини / Новини и събития / IN MEMORIAM

   
IN MEMORIAM

Софийският университет "Св. Климент Охридски" с дълбоко прискърбие съобщава, че на 1 февруари 2016 г. почина проф. дмн Рони Нисим Леви.

Поклонението ще бъде от 11.00 часа на 4 февруари 2016 г. в синагогата на Централните софийски гробища.

Рони Леви е роден на 14 юли 1946 г. в София. Завършва Факултета по математика и механика (сега Факултет по математика и информатика) на Софийския университет през 1969 г. През 1973 г. за­щитава кандидатска дисертация на тема: ”Върху съвместния спектър на комутиращи оператори” в МГУ (Москва, Русия), а през 1988 г. – докторска дисертация на тема ”Спектрална теория на комутиращи оператори и К-теория”. Изследванията и ре­зултатите му са основополагащи за някои направления в спектралната теория на операторите. Научните му интереси са в областта на теорията на операторите, К-теория, алгебраичната топология и особеностите на аналитичните многообразия.

От 1970 г. Рони Леви е асистент в катедра „Математически анализ“, от 1974 г. е научен сътрудник в ЕЦММ (сектор „Реален и функционален анализ“), от 1985 – старши научен сътрудник ІІ-ра степен в ЕЦММ, от 1991 г. – доцент в катедра „Ма­тематически анализ“, а през 2008 г. получава научното звание „професор“. Рони Леви е ръ­ководител на катедра „Математически анализ“ в периода 2001 – 2010 г. и за­местник-декан по научната дейност в периода 2007 – 2011 г.

Лекциите на проф. Рони Леви се отличават с научната си строгост и едновременно с това със своя разбираем език. В последните години особено популярен е курсът „Математически методи за обработка на сигнали - преобразование на Фурие и уейвлети“. Проф. Леви е автор на най-често използваните учебници – „Диференциално и интегрално смятане – функции на една променлива” (2005, 2007 в съавторство с П. Джаков, Р. Малеев, С. Троянски) и „Диференциално и интегрално смятане на функции на много променливи” (2015).

Проф. Рони Леви ще бъде запомнен със страстта му към мате­матиката, задълбоченото отно­шение към преподавателската и научна работа, високата взиска­телност и самовзискателност, прия­телските взаимоотношения.

Поклон пред светлата му памет!

От Академичната общност на СУ "Св. Климент Охридски"