Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Публични покани / Избор на изпълнител за отпечатване на монографии и сборник за нуждите на проект № BG051PO001-3.3.06-0045/18.07.2013 г.

   

„Развитие на капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни и компютърни технологии“

Срок за получаване на оферти - 27.08.2015 г. до 17.00 ч.

Отваряне на оферти - 28.08.2015 г., 11.00 ч., Ректорат