Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Магистърски програми

   

Прием в магистърските програми на ФСФ за учебната 2024 / 2025 г.

 

Необходими документи:

  1. Молба по образец (pdf)
  2. Документ за самоличност
  3. Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование
  4. Копие от дипломата за завършено средно образование
  5. Документ за платена такса за участие в конкурс. Такса в размер на един изпит заплащат и кандидатстващите без конкурсен изпит
  6. Електронна регистрация

 

Електронната регистрация се извършва на адрес:

https://slav.kmk.uni-sofia.bg

Системата ще бъде активна от 1 юли 2024 г.

Документи ще се приемат до 17.09. включително.

 

След регистрация документите се подават и на хартия в 215 стая. Ако имате проблем с регистрацията, тя може да стане и на място в СУ. Ако нямате възможност лично да донесете документите си, моля да се свържете с отдел „Студенти“ на тел. (02) 9308 520

Таксата се внася по банков път и задължително се уточнява, че е за Факултета по славянски филологии.

В банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банковата сметка на СУ „Св. Климент Охридски”:

БНБ – ЦУ
IBAN: BG52 BNBG9661 3100 1743 01
Банка: БНБ; BIC CODE: BNBGBGSD
Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет по славянски филологии
Задължено лице (вносител): трите имена на кандидат-студента

 

За повече информация: каб. 215, Централна сграда на СУ “Св. Климент Охридски”,

тел. (02) 9308 520

 

Дата, час и място на събеседванията – 18 септември 2024 г.

МП „Преводач-редактор“

13 ч., 155 кабинет

 

МП „Лингвистика – езикова система и речеви практики“:

10.30 ч., 143 каб.

 

МП „Литературознание“:

10 ч., 146 каб.

 

МП „Интерпретативна антропология“:

10.00 ч., 138 кабинет

 

МП "Литература, кино и визуална култура":

9:30, 155 к.

 

МП „Образованието по български език и литература в средното училище“:

14 ч., 247А

 

МП „Старобългаристика“:

11.00 ч., 144 каб.

 

МП „Опазване на българското културно наследство“:

12.00 ч., 144 каб.

 

МП „ Трансгранична българистика“:

10.00 ч., 139А каб.

 

МП „Компютърна лингвистика:

11 ч., 138А

 

МП „Творческо писане“:

11.00 ч., 146 кабинет

 

МП „Език. Култура. Превод“:

11:00 ч.,126 каб.

 

МП „Руска литература, култура и художествен превод“:

11 ч. , 130 каб.

 

МП „Приложна лингвистика – преподаване на български език като чужд“:

20 септември, 12 ч., 119 к.

 

Факултетът по славянски филологии предлага 14 магистърски програми, даващи допълнителна професионална квалификация на завършилите бакалавърска или магистърска степен в професионално направление “Филология”.

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: държавна поръчка и платено обучение

 

Магистърски програми за филолози:

Лингвистика - езикова система и речеви практики

Програмата задълбочава и разширява знанията и уменията на студентите в езиковедската област. В центъра на вниманието е поставен езикът като функция по предаването на значение – основа на всяко човешко познание и комуникация. Отделните лекционни курсове са насочени както към съвременните лингвистични теории, така и към теоретично осмислените обобщения на развойните тенденции на българския език. Включен е и практически курс по редактиране и коригиране на различни типове текст.

Литературознание

Програмата отговаря на нарастващата социална и академична потребност от изграждането на специалисти, способни да мислят литературата в широк културен контекст. Отделните курсове са фокусирани върху връзките между литература и идеологии, литература и идентичност, литература и други изкуства, литература и медии. Предлага се и богат набор от курсове, запознаващи студентите със съвременната западноевропейска и световна литература.Тя дава важна допълнителна квалификация на придобилите учителска правоспособност бакалаври-филолози, както и знания и умения, нужни при работа в книгоиздаването и специализираните издания за култура, културната журналистика, неправителствените организации и др.

Преводач-редактор

Интердисциплинарна програма, предназначена за допълнителна практическа и теоретична квалификация на бъдещи специалисти по чужди езици, които ще участват активно в съвременната междуезикова, интеркултурна комуникация.
Завършилите програмата програмата получават диплома за преводач-редактор по съответния език (английски, френски, немски, испански, португалски, италиански, гръцки, руски и други). Програмата предлага обучение на магистрите по няколко езика едновременно, както и активно взаимодействие с европейските преводачески звена.

Литература, кино и визуална култура

Програмата е ориентирана към студенти с интерес към литературната наука, кинознанието, театрознанието, визуалните изкуства и медии. Тя въвежда в изключителна актуална за съвременната култура проблематика – взаимоотношенията между слово и образ. В теоретичен и исторически план се разглежда трансформацията на литературния текст във визуалните изкуства и най-вече киното. В програмата има курсове, запознаващи студентите с теорията на филмовото изкуство и киноезика, както и курсове, посветени на отделни жанрове в киното и другите визуални изкуства. Специално внимание се обръща на спецификата на литературната адаптация и филмовия превод.

Интерпретативна антропология

Програмата предлага един синтез на науките за човека. Центърът на вниманието е насочен към процеса на производство и възприемане на текстове като основен елемент от изграждането на символните светове, с които човекът се полага в социалната среда. Осветляват се връзките между човек и природа, човек и социална среда, човек и литература. Разглеждат се отношенията център-периферия, локално и глобално, проблемите на другостта и индентификацията.

Литературата - творческо писане

Програмата е ориентирана към студенти с подчертан интерес към художественото творчество и критиката. В нея участват изтъкнати български творци, които въвеждат студентите в “работилницата” на творчеството и ги напътстват в усвояването на тайните на писателския “занаят”. Програмата разширява литературната култура и подготвя специалисти в полето на издателската индустрия, културната журналистика и изкуствата на писането.

Трансгранична българистика

Магистърската програма подготвя висококвалифицирани филолози българисти с интерес към преподаването на българистичните дисциплини в чуждоезиково обкръжение и към научното изследване на българския език като чужд или втори. Завършилите тази програма получават знания и умения, които им позволяват да се реализират като лектори по български език, литература и култура в чуждестранни университети; да преподават в училища и университети извън България, които обучават представители на българската диаспора; в български училища, където се обучават носители на друг майчин език; като специалисти по въпросите на чуждестранната българистика – в държавната администрация у нас, в посолства, консулства, културни интитути и други културно-просветни институции на РБългария извън страната ни и т.н.

Старобългаристика

Програмата е насочена към студенти с интереси в областта на старобългарската литература и култура, средновековното културно наследство, старобългарския език, работата с ръкописи и архивни фондове. Обучението има интердисциплинарен характер, като старобългарското книжовно наследство е използвано като подстъп към разбирането на културните и обществени процеси през Средновековието на Балканите и в славянския свят като цяло. Специален акцент се поставя върху взаимовръзките между средновековната българска и византийската култура.

Компютърна лингвистика. Интернет технологии в хуманитаристиката

Програмата е специализирана както в областта на компютърната лингвистика, така и в сферата на електронната обработка, анализ и публикация на текстовете. Тя разглежда въпросите на езиковата структура от гледна точка на съвременните компютърни технологии. Студентите получават професионална квалификация в основните направления на компютърните приложения в хуманитаристиката - обработката на естествения език, електронната публикация, проблемите, свързани с киберкултурата и нет-литературата.

Опазване на българското културно наследство

Програмата има комплексен характер, като включва задълбочаване на знанията от една страна по история на книжовния български език, история на изкуството, етнология и етнография, и от друга - по европейското и българското законодателство, свързано с опазването на културните артефакти, книжовни паметници и други преносими културни обекти. Програмата е с подчертано практически характер и цели да създаде у студентите умения да работят с образците на културното ни наследство – книжовни паметници, старопечатни книги и в по-широк аспект – икони, произведения на изкуството и етнографски образци.

Приложна лингвистика – преподаване на български език като чужд

Магистърската програма „Приложна лингвистика – преподаване на български език като чужд“ е създадена през 2023 г. в резултат на оценка на необходимостта от добре подготвени преподаватели по български език като чужд за нуждите на академичното и училищното образование и на специалисти по чуждоезиково обучение в неправителствения сектор. Програмата е насочена към специализация на студенти филолози в един от най-развиващите се дялове на съвременното езикознание – приложната лингвистика.

Образованието по български език и литература в средното училище

Програмата е ориентирана към укрепване на професионалната филологическа и методическа компетентност на бакалаври по българска филология, специалисти по български език и литература и на преподаватели по български език и литература в средните училища. Студентите получават знания и умения, които позволяват реално подобряване на качеството на образователния процес в училище и на неговите резултати чрез използване на съвременни образователни технологии. Завършилите успешно магистърския курс могат да се реализират не само като учители, но и като автори и/или оценители на държавни образователни изисквания, учебни програми, учебници и учебни помагала, като експерти на национално и регионално ниво.

Език. Култура. Превод

Програмата подготвя квалифицирани специалисти в областта на руския език. В нея са представени най-новите тенценции в развитието на лингвистиката и теорията на превода, както и редица приложни аспекти на изследването на руския език. Завършилите програмата могат да се реализират като преводачи на художествени, специализирани и делови текстове, както и като специалисти по устен превод от и на руски език.

Руска литература, култура и художествен превод

Програмата предлага задълбочени знания в областта на руската антропология и фолклор и на руската литература от ХVІІІ – ХХ в. Разкрива се диалогът на руската литература с европейските литератури, както и с другите изкуства: театър, кино, музика.

 

Факултетът предлага 12 магистърски програми, даващи допълнителна професионална квалификация на студенти, притежаващи бакалавърска или магистърска степен от нефилологически специалности. Студентите, записали се в тези програми, ще изучават един допълнителен семестър с базови филологически курсове, след което продължават обучението си заедно с магистрантите от програмите за специалисти.

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: държавна поръчка и платено обучение
Изисквания: завършена бакалавърска или магистърска степен

 

Магистърски програми за неспециалисти: