Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Милко Красномиров Крачунов, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

 

Защита на докторска дисертация на Милко Красномиров Крачунов на тема „Изкуствен интелект в биоинформатиката: автоматизиран анализ и класификация на данни от паралелно секвениране” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни науки (Информатика – Изкуствен интелект)”. Докторант редовна форма на обучение.

Научни ръководители: проф. д-р Мария Нишева и доц. д-р Димитър Василев

Председател на научното жури: проф. д-р Владимир Димитров

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: