Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Аналитична химия / Учебно-научни лаборатории / Учебно-научна лаборатория по Биокоординационна и Биоаналитична химия / Докторант Силвия Стойкова

   

Професионална Автобиография

 

Силвия Стойкова

Email: ahss@chem.uni-sofia.bg

Тел.: + 359 2 8161609

СУ „Св. Кл. Охридски”

Факултет по химия и фармация

бул. „Дж. Баучър” 1

1164 София

Образование

 • Магистър – Медицинска химия, Факултет по химия и фармация, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2012

Професионално развитие

 • Асистент, Научно-изследователска Лаборатория по Военна Токсикология / Токсикохимична лаборатория, Катедра „Медицина на бедствените ситуации и токсикология, Военно медицинска академия – София, от 2013

Научни интереси

 • Аналитична / съдебна токсикология и нейното приложение в клиничната и съдебно-медицинска практика
 • Биоаналитична химия
 • Токсинология

Избрани публикации (до 5)

 • Atanasov, V.N., Stoykova, S., Runiov, A., Dimitrova, T., Aleksandrova, D., Tsakovski, S., Mitewa, M., Stability of diazepam in blood samples at different storage conditions and in the presence of alcohol (2012) Forensic Science International, 215(1-3), pp. 159-163. DOI: 10.1016/j.forsciint.2011.04.005
 • Atanasov, V., Stoykova, S., Goranova, Y., Mitewa, M., Petrova, S., Acute toxicity of vipoxin and its components: is the acidic component an “inhibitor” of the PLA2 toxicity? (2012) Interdisciplinary Toxicology, 5(4), pp. 101-104. DOI: 10.2478/v10102-012-0028-z
 • Atanasov, V., Stoykova, S., Kolev, H., Mitewa, M., Petrova, S., Pantcheva, I., Effect of some divalent metal ions on enzymatic activity of secreted phospholipase A2 (sPLA2) isolated from Bulgarian vipera ammodytes meridionalis (2013) Biotechnology and Biotechnological Equipment, 27(5), pp. 4181-4185. DOI: 10.5504/BBEQ.2013.0072
 • Atanasov, V.N., Stoykova, S.S., Goranova, Y.A., Nedzhib, A.N., Tancheva, L.P., Ivanova, J.M., Pantcheva, I.N., Preliminary study on in vivo toxicity of monensin, salinomycin and their metal complexes (2014) Bulgarian Chemical Communications, 46(2), pp. 233-237
 • Stoykova, S., Atanasov, V., Kanev, K., Analysis of synthetic cannabinoid JWH-018 in blood and urine by gas chromatography with mass spectrometry (2015) MD-Medical Data, 7(1), pp. 075-078.

Списък с публикации

Проектна дейност – (научно-изследователски проекти през последните 5 години)

 • Нови оксим-съдържащи съединения и техни метални комплекси като реактиватори на холинестеразата, МОМН - ФНИ, член на колектив, 2010 – 2014
 • Изграждане на интердисциплинарни екипи от млади изследователи в областта на фундаменталните и приложни научни изследвания от значение за медицинската практика, ЕС - ЕСФ - Оперативна програма „Човешки ресурси“, член на колектив, 2013 – 2015
 • Сравнителна оценка на потенциалното приложение на монензин и салиномицин като антидоти при субостро отравяне с олово, СУ – НИС, член на колектив, 2014
 • Супрамолекулярни системи за засилване на противотуморно действие, МОМН - ФНИ, член на колектив, 2014

Преподавателски стаж

Ръководство на упражнения по Аналитична химия и Аналитична токсикология за студенти от Биологически Факултет и Факултет по химия и фармация при СУ

Други научни дейности

Член в научни организации: Българско токсикологично дружество (БТД), The International Association of Forensic Toxicologist (TIAFT)

Съавторство в книги и глави от книги

 • Dishovsky, Ch., Stoikova, S., Petrova, I., Toxidin – Bulgarian Ampule Form of Reactivator of Cholinesterase HI-6, in: Dishovsky, Ch., Radenkova-Saeva, J. (Eds.) Toxicological problems (2014) Chapter 59, pp. 428-432. ISBN 978-954-509-509-2