Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за студенти / Архив / Пета международна конференция по изследване на местни единици и студентски конкурси

   

Срок за кандидатстване: 30 април 2015 г.

 

През периода 20 - 23 юни 2016 г. в Женева, Швейцария, ще се проведе Петата международна конференция по изследване на местни единици (Fifth International Conference on Establishment Surveys (ICESV). По този повод ще бъдат проведени и два студентски конкурса: първият е на тема събиране на данни, а вторият - за импутация/обработка на липсващите данни. Подробности относно двата конкурса могат да бъдат намерени на следния сайт: http://www.portal-stat.admin.ch/ices5/student-contests/.

Двата конкурса могат да представляват интерес за студентите от Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, както и за обучаващите се във Факултета по математика и информатика.

Петата международна конференция по изследване на местни единици е платформа за дискусия на широк спектър от изследвания на бизнеса и институциите. Ще бъдат представени документи и научни трудове от цял свят, чиято тематика са новите, усъвършенствани и в процес на разработка методологии за изследване на местни единици и технологии, използващи данни от преброявания, административни данни и данни от извадкови изследвания. Участниците в конференцията са от академичните среди, националните статистически институти, частния бизнес и статистическите асоциации.

Двата студентски конкурса целят да насърчат студентите и факултетите, с които те са свързани, да създадат и да представят пред конкурсната комисия интересни и иновативни разработки, които показват техните технически умения и изобретателност.

Победителите от двата студентски конкурса ще представят своите научни работи пред Петата международна конференция по изследване на местни единици. Таксата за участие в конференцията се възстановява на победителите, като се поемат и техните пътни разноски - самолетни билети или пътуванията с други транспортни средства, осигуряват им се карти за градския транспорт, поемат се разходите им за храна, за случайно възникнали нужди и квартирните разходи.

За участие в конкурса се допускат недипломирани студенти или студенти, които вече имат придобита бакалавърска или магистърска степен или наскоро са защитили научно-образователна степен, а също и студенти, които до юни 2016 г. ще са я придобили в рамките на година или по-малко от година. Студентите може да извършват самостоятелна научна дейност или да са част от научноизследователска група, но пътните разходи и сумата за регистриране на участие в конференцията ще бъдат възстановени само на един автор и научната разработка трябва да бъде представена на конференцията от един студент. От студентите се очаква да направят самостоятелна разработка. В случай че в нея имат принос и преподаватели от факултета, това трябва да бъде изрично упоменато в самата разработка.

Участниците следва да заявят своето намерение да вземат участие в конкурсите до 30 април 2015 г., като използват за целта онлайн формата за регистрация на сайта: http://www.portal-stat.admin.ch/ices5/student-contests/.

Крайните версии на научните доклади следва да бъдат представени до 30 септември 2015 година. Победителите ще бъдат обявени през февруари 2016 година.

Евентуално възникналите въпроси относно конкурсите могат да бъдат отправяни на следния адрес: ices-v.contest@bfs.admin.ch.