Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Кирил Йорданов Хавезов, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Визуални комуникативни стратегии на печатните и онлайн бизнес медии ” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Графичен дизайн), редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Научен ръководител: доц. д-р Веселина Вълканова

 

Председател на научното жури: проф. дсн Петранка Димитрова Филева

 

Автореферат

Рецензии:

 

Становища: