Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ бр.102/12.12.2014 г.

   

 

Софийският университет “Св. Климент Охридски” обявява конкурси за:

 

професори по:

 • 1.3. Педагогика на обучението по история /дидактика на историята/ - един;

 

доценти по:

 • 4.1.Физически науки /квантова информатика/ - един;
 • 4.5. Математика /числен анализ и геометрично моделиране/ - един;

 

главни асистенти по:

 • 3.1. Социология, антропология и науки за културата /социология – обща социология/ - един;
 • 1.3. Педагогика на обучението /методика на обучението по история/ - един;
 • 3.1. Социология, антропология и науки за културата /приложни изследователски методики в областта на културата/ - един;
 • 4.1. Физически науки /обща физика – механика, молекулна физика/ - един;
 • 3.1. Социология, антропология и науки за културата /етнология и съвременност/ - един;
 • 4.2. Химически науки /физикохимия – биофизикохимия/ - един;
 • 4.5. Математика /математическа логика/ - един;
 • 4.2. Химически науки /органична химия/ - един,

 

всички със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник".

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Документи се подават в Ректората,

стая 108, София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 987 36 34; 02/ 9308 701

Приемно време от 15.00 ч. до 17.30 ч.