Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Публични покани / Възложени ОП - публични покани (от 01.10.2014 г.) / Изграждане на LabView академия във Физически факултет на СУ

   

доставка, настройка и интеграция на хардуер и софтуер за нуждите на проект № BG051PО001-3.3.06-0057 „Изграждане на съвременна образователна и научноизследователска среда за развитието на докторанти, постдокторанти и млади учени във Физически факултет на СУ" по договор за безвъзмездна финансова помощ № ДО1-4236/22.07.2013 г.

Срок за получаване на оферти - 11.11.2014 г., до 16 ч.

Отваряне на оферти - 12.11.2014 г., 11:00 ч., Зала 1 - Ректорат на СУ

 

Покана изх. № 72-00-1136/29.10.2014 г.

29.10.2014 г.

Документация

29.10.2014 г.

Примерни образци

29.10.2014 г.

Протокол № 70-58-236/17.11.2014 г.

18.11.2014 г.

Договор № 80-09-298/04.12.2014 г. с "Метрисис" ЕООД
13.08.2015 г.