Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Публични покани / Възложени ОП - публични покани (от 01.10.2014 г.) / Избор на изпълнител за издаване на сборник за нуждите на Проект: „Интегриране на електронни форми на обучение в образователния процес по български език“

   

по договор за безвъзмездна финансова помощ: ВС051Р0001-4.3.04-0029 по схема ВС051Р0001-4.3.04 - Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование

Срок за получаване на оферти - 28.10.2014 г., до 15:30 ч.

Отваряне на оферти - 28.10.2014 г., 16:00 часа, Ректорат на СУ

 

Покана изх.№ 72-00-1107/17.10.2014 г.

17.10.2014 г.

Документация

17.10.2014 г.

Примерни образци

17.10.2014 г.

Отговори на поставени въпроси с изх. № 72-00-1108/20.10.2014 г.

20.10.2014 г.

Протокол № 70.58-220/30.10.2014 г.

30.10.2014 г.

Договор № 80.09-287/30.10.2014 г. с "Парадигма" ЕООД

31.10.2014 г.