Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Асен Иванов Божилов, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

 

Защита на докторска дисертация на Асен Иванов Божилов на тема „Екстремални задачи за малки и големи множества в графи” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.5 „Математика (Алгебра и теория на числата)”. Докторант на самостоятелна подготовка.

Научен ръководител: проф. дмн Недялко Ненов

Председател на научното жури: доц. д-р Евгения Великова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: