Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, в. "Новинар", бр. 155/04.07.2014 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за

 

асистенти по:

 

за нуждите на Геолого-географски факултет, катедра „Картография и географски информационни системи“:

 • 4.4. Науки за земята /география – картография, дистанционни изследвания и географски информационни системи/ - един;

 

за нуждите на Юридически факултет, катедра „Наказателноправни науки“:

 • 3.6. Право /наказателен процес/ - един;

 

за нуждите на Факултета по математика и информатика:

- катедра „Компютърна информатика“:

 • 4.6. Информатика и компютърни науки /програмиране/ - един;
 • 4.6. Информатика и компютърни науки /управление на проекти/ - един;

- катедра „Числени методи и алгоритми“:

 • 4.5. Математика /числени методи/ - един;

 

за нуждите на Физически факултет:

- катедра „Обща физика“:

 • 4.1. Физически науки /обща физика/ - един;

- катедра „Квантова електроника“:

 • 4.1. Физически науки /физика на вълновите процеси, вкл. лазерна техника и лазерни технологии/ - един;

- катедра „Физика на твърдото тяло и микроелектроника“:

 • 4.1. Физически науки /електрични , магнитни и оптични свойства на кондензираната материя/ - един;

 

за нуждите на Биологически факултет, катедра „Обща и приложна хидробиология“:

 • 4.3. Биологически науки /биологично водопречистване/ - един;

 

за нуждите на Факултета по славянски филологии, катедра „Български език като чужд“:

 • 2.1. Филология /български език/ по чл. 68 ал. 1 т. 3 от КТ - един,

 

всички със срок 2 месеца.

 

Конкурсите ще се проведат по реда и условията на Кодекса на труда, чл. 17 от Закона за развитието на академичния състав в РБ и чл. 44 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ. Кандидатите ще държат писмен и устен изпит. Със спечелилите конкурса кандидати ще бъде сключено срочно споразумение.

 

Необходими документи:

 • заявление /по образец/;
 • автобиография;
 • диплома за висше образование – образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея – в оригинал и по едно копие,
 • диплома за образователна и научна степен “доктор”, ако кандидатът има такава – в оригинал и едно копие;
 • медицински свидетелства, удостоверяващи психичното и физическото му здраве;
 • списък на публикации, изобретения и други научно-приложни разработки /ако има такива/.

Срокът започва да тече от датата на публикуването на обявата.

 

Документи се подават в Ректората:

Стая 108, бул. “Цар Освободител” № 15, София 1504

Тел. 02/987-36-34; 02/986-11-83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.30 ч.