Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ бр. 55/04.07.2014 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за:

 

професори по:

 • 4.2. Химически науки /биофизикохимия/ - един;
 • 4.2. Химически науки /неорганична химия/ - един;
 • 4.4. Науки за земята /физическа география и ландшафтознание – природна география, ландшафтна екология, глобална екология/ - един;
 • 2.3. Философия /реторика/ - един;
 • 4.1. Физически науки /ядрена физика/ - един;

 

доценти по:

 • 7.4. Обществено здраве /социална медицина/ - един;
 • 4.2. Химически науки /биоорганична химия/ - един;
 • 4.2. Химически науки /органична химия, органична фотохимия/ - един;
 • 1.3. Педагогика на обучението /методика на обучението по биология/ - един;
 • 4.3. Биологически науки /биохимия/ - един;
 • 3.8. Икономика /счетоводство/ - един;
 • 2.1. Филология /японски език/ - един;

 

главни асистенти по:

 • 4.2. Химически науки /аналитична химия/ - един;
 • 5.11. Биотехнологии /индустриални биопродуценти и биотехнологични производства/ - един;
 • 4.3. Биологически науки /генетика – неврогенетика/ - един;
 • 3.6. Право /теория на държавата и правото, политически и правни учения/ - един;
 • 4.6. Информатика и компютърни науки /бази от данни/ - един;
 • 4.5. Математика /математическа логика/ - един;
 • 2.2. История и археология /архивистика и документалистика/ - един;
 • 1.2. Педагогика /история на образованието и педагогическите учения, увод в педагогиката/ - един;

 

главен асистент по чл. 68 ал. 1 т. 3 от КТ по:

 • 3.3. Политически науки /управление на конфликти, въведение в изучаването на ЕС, международни организации и регионална сигурност/ - един,

 

всички със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

Документи се подават в Ректората, стая 108, София 1504, бул. “Цар Освободител” 15,
тел. 02/987-36-34; 02/986-11-83.

Приемно време от 15.00 ч. до 17.30 ч.