Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Магистърски програми / Геолого-географски факултет / 4.4. Науки за Зeмята / Специалност География / Изменения на климата и управление на водите

   

Магистърска програма: Изменения на климата и управление на водите (ИКУВ)

 

Ръководител: проф. д-р Нина Николова

бул. Цар Освободител 15, ГГФ, каб. 263
тел.: 02 9308 362
е-mail: nina@gea.uni-sofia.bg

Брошура

 

Обща информация и актуалност

Магистърската програма е насочена към подготовката на висококвалифицирани специалисти за анализ и оценка на измененията на климата и за интегрирано управление на водните ресурси. Програмата отговаря на новите предизвикателства, поставени от ЕС чрез интегриране на информация от природните и социалните науки в обучението по климатология и хидрология. Основната цел на магистърската програма е да даде на студентите теоретична подготовка и практически умения за ефективно справяне с проблемите, предизвикани от измененията на климата и промените на водните ресурси. Специфичните цели на обучението са да предостави възможности за работа в интердисциплинарна среда, да даде знания за прилагане на конкретни методи за обработка на данни и информация, за анализ на данните и използване на модели за бъдещи изменения на климата и водните ресурси.

Важен аспект на обучението е формиране на знания и умения за изработване на проекти, за участие в научни форуми (конференции, симпозиуми, конгреси) и за самостоятелно научно изследване – разработване на дипломна теза.

Завършилите получават теоретични знания за климатичните процеси на глобално и регионално ниво, компетенции за изготвяне на проекти в държавни и общински структури и неформални организации, както и на планове за намаляване на емисиите на парникови газове чрез енергийна ефективност и използване на устойчива енергия, умения за анализ на данни и използване на модели за бъдещи изменения на климата и водите.

Професионална реализация
Завършилите успешно магистърската програма „Изменение на климата и управление на водите“ могат да се реализират като:

 • експерти по политики по изменения на климата (разработване на национални стратегии, планове и проекти, нормативни актове и др.), опазване на околната среда (контрол върху качеството на въздуха и водите), управление на водите (басейнови дирекции), използване на възобновими и екологично чисти ресурси и др.;
 • консултанти в държавния и частния сектор;
 • преподаватели във висши училища и научни работници

 

 

Магистърска програма: Изменения на климата и управление на водите (ИКУВ) – за специалисти

 

 • студенти с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по следните специалности: География, Геология, География и биология, Екология и опазване на околната среда, Биомениджмънт и устойчиво развитие, Регионално развитие и политика и История и география

 

Срок на обучение: 2 семестъра/3 семестъра
Форма на обучение: редовна/задочна

Прием:

 • Държавна поръчка: приемът се извършва чрез конкурсен устен изпит от комисия по предварително обявена програма. Програмата за конкурсния изпит може да бъде изтеглена от тук .
 • Платено обучение: приемът е без конкурсен изпит, по документи, със среден успех от следването не по-нисък от Добър (3,50)

 

Учебен план – редовно обучение
Учебен план – задочно обучение

 

 

Магистърска програма: Изменения на климата и управление на водите (ИКУВ) - за неспециалисти

 

 • студенти с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър” по специалност, различна от посочените по-горе

 

Срок на обучение: 3 семестъра/4 семестъра
Форма на обучение: редовна/задочна

Прием:

 • Платено обучение: приемът е без конкурсен изпит, по документи, със среден успех от следването не по-нисък от Добър (3,50) - за студенти с образователно-квалификационната степен „бакалавър“ или „магистър“.
 • Обучението в магистърска програма ИКУВ започва от летен семестър на съответната академична година.

 

Учебен план – редовно обучение
Учебен план – задочно обучение

 

 

Магистърска програма: Изменения на климата и управление на водите (ИКУВ)

 

 • студенти с образователно-квалификационна степен „бакалавър“, получена след три-годишен срок на обучение.

 

Срок на обучение: 4 семестъра
Форма на обучение: редовна (обучение срещу заплащане)

Прием:

 • Платено обучение: приемът е без конкурсен изпит, по документи, със среден успех от следването не по-нисък от Добър (3,50) - за студенти с образователно-квалификационната степен „бакалавър“ или „магистър“.
 • Обучението в магистърска програма ИКУВ започва от летен семестър на съответната академична година.

 

Учебен план – редовно обучение

 

Защитени дипломни работи