Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Преподаватели - Катедра Икономика / Проф. д-р Теодор Седларски

   

 

(english version)

 

Sedlarski-Dean

 

 

Ръководител на Центъра за икономически теории и стопански политики (ЦИТСП) към СУ "Св. Климент Охридски"

 

Съпредседател на Френско-германския център за приложни изследвания по икономика и управление към СУ "Св. Климент Охридски"

 

 

 

Кратък адрес на тази страница: www.uni-sofia.bg/feba/sedlarski

 

Каб. 501, Тел.: (02) 873 83 10
E-mail: sedlarski(at)feb.uni-sofia.bg
Fb: facebook.com/dekan.stopanski
Twitter: @febadean
ResearchGate: Теодор Седларски

 

Студентите и преподавателите в Стопанския факултет (немска програма) могат да ползват немска икономическа литература от закритата библиотека на Центъра за германски и европейски изследвания (ZEDES-Germanicum) към СУ "Св. Климент Охридски" в каб. 501.

 

 

НОВО от проф. д-р Теодор Седларски

 

 

Тематични направления за ръководство на магистърски тези и докторски дисертации

 

 

Научни интереси

 

Нова институционална икономика (New Institutional Economics), Икономически анализ на правото (Law and Economics), Нова икономическа социология (New Economic Sociology), Икономическа антропология (Economic Anthropology), Поведенческа икономика (Behavioral economics)

 

 

Публикации

 

Книги

 

 

Седларски, Т. (2019), Поведенчески и социалнопсихологически измерения на пазарния ред: статус, щастие и благосъстояние, София: Издателство Стопански факултет на СУ "Св. Климент Охридски" , ISBN: 978-954-9399-56-1 || Второ издание, 2020: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", ISBN: 978-954-07-4962-4.

Леонидов, А. / Т. Седларски (2019), Икономически теории. Антология. Том трети. София: Университетското издателство "Св. Климент Охридски", ISBN: 978-954-07-4664-7.

Леонидов, А. / Т. Седларски (2017), Икономически теории. Антология. Том втори. София: Университетското издателство "Св. Климент Охридски", ISBN: 978-954-07-4280-9.

Леонидов, А. / Т. Седларски (2016), Икономически теории. Антология. Том първи. София: Университетското издателство "Св. Климент Охридски", ISBN: 978-954-07-4057-7 (второ допълнено издание 2017, ISBN: 978-954-07-4279-3).

Седларски, Т. (2015), Икономически теории (История на икономическата мисъл), поредица "Университетска библиотека" на Университетското издателство "Св. Климент Охридски" , ISBN: 978-954-07-3970-0 || Второ издание, 2020: Университетското издателство "Св. Климент Охридски", ISBN: 978-954-07-4922-8.

Седларски, Т. (2013), Институционални аспекти на пазара. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", ISBN 978-954-07-3224-4.

Седларски, Т. (2013), Нова институционална икономика. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", ISBN 978-954-07-3428-6.

Албек, Х. / Т. Седларски (2013), Международна икономика. София: Издателство Стопански факултет на СУ "Св. Климент Охридски", ISBN 978-954-9399-14-1.

Попов, Т. / Седларски, Т. (2012), Институционална икономика. Възможности и неизползван потенциал. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", ISBN 978-954-07-3124-7

 

 

Статии в научни списания

 

Егберт, Х., Т. Седларски, А. Тодоров (2024), “Основи на съвременната икономика: новата институционална икономика срещу новата икономическа социология – теоретичният сблъсък между Марк Грановетър и Оливър Уилямсън”, Икономическа мисъл, 1/2024, с. 37-53.

Егберт, Х., Т. Седларски, А. Тодоров (2023), “Основи на съвременната икономика: Елинор Остром и общите ресурси”, Икономическа мисъл, 5/2023, с. 554-571.

Седларски, Т. (2023), "Индивидуализъм, колективизъм, икономическа култура и исторически капитализъм", Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет, том 22, с. 195-237.

Седларски, Т. (2023), "Устойчиви културни особености и обществено-икономическо развитие: индивидуализъм, колективизъм, институции, меритокрация и растеж", Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет, том 22, с. 151-193.

Sedlarski, T., Atanasov, I., Korcheva, A. (2023), "How Much is too Much? An Endogenous Growth Model with an Optimal Level of Informality", Bulgarian Economic Papers, 2/2023, pp.2-17.

Егберт, Х., Т. Седларски, А. Тодоров (2022), " Основи на съвременната икономика: Едуард П. Лейзиър и икономиката на персонала" , Икономическа мисъл, 6/2022, с. 671-691.

Седларски, Т. (2022), "Индивидуализъм, колективизъм и бъдещето на капитализма", Икономически и социални алтернативи, 4/2022, с. 126-153.

Седларски, T. (2022), “Индивидуализъм, колективизъм, социален капитал и икономическо развитие”, Икономическа мисъл, 67(2), с. 171-204.

Constantin, M., J.-V. Andrei, D. Cvijanovic, T. Sedlarski (2022), "Can Facebook Data Predict the Level of Sustainable Development in EU-27?", in: C. Machado, J. P. Davim (eds.), Sustainability and Intelligent Management, Management and Industrial Engineering. Springer, Cham, pp. 61-105.

Седларски, Т. (2022), "Индивидуализъм, колективизъм и богатство на народите", Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет, том 21, с. 189-228.

Bezler, O., Sedlarski, T. (2022), "Quantitative Analysis of the Interaction of the Labor Market and the Higher Education Market (on the Example of Kazakhstan)", Economic Studies (Икономически изследвания), 31 (2), pp. 137-156.

Егберт, Х., Т. Седларски, А. Тодоров (2021), “Основи на съвременната икономика: Франк Х. Найт и концепцията за неопределеността, теорията на капитала и зараждането на Чикагската школа”, Икономическа мисъл, 6/2021, с. 74-90.

Егберт, Х., Т. Седларски, А. Тодоров (2021), “Основи на съвременната икономика: Хайнрих фон Щакелберг за проблемите на пазарната структура”, Икономическа мисъл, 5/2021, с. 107-124.

Егберт, Х., Т. Седларски, А. Тодоров (2021), “Основи на съвременната икономика: Харолд Хотелинг и проблемите на местоположението и изчерпаемите ресурси”, Икономически и социални алтернативи, 3/2021, с. 143-152.

Седларски, Т. (2021), " Теоретичните приноси на Дейвид Рикардо в историята на икономическата мисъл", Годишник на Стопанския факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, Том 20 / 2021, с. 173-200.

Егберт, Х., Т. Седларски (2021), “Основи на съвременната икономика: Мансър Олсън и колективното действие”, Икономическа мисъл, 4/2021, с. 126-134.

Егберт, Х., Т. Седларски (2021), “Основи на съвременната икономика: Израел Кирцнер и функцията на предприемача”, Икономически и социални алтернативи, 1/2021, с. 121-127.

Jean Vasile Andrei, Luminita Chivu, Ileana Georgiana Gheorghe, Aleksandar Grubor, Teodor Sedlarski, Violeta Sima, Jonel Subić and Mile Vasic (2021), "Small and Medium-Sized Enterprises, Business Demography and European Socio-Economic Model: Does the Paradigm Really Converge?", Journal of Risk and Financial Management, 14(2):64.

Седларски, Т. (2020), "Политическа икономия на социалния статус: щастието в настоящия икономически ред от перспективата на поведенческата икономика", Годишник на Стопанския факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, Том 19 / 2020, с. 171-197.

Егберт, Х., Т. Седларски (2020), “Основи на съвременната икономика: Джоан Робинсън и лявото кейнсианство – Марксово влияние, но не и марксизъм”, Икономическа мисъл, 6/2020, с. 66-74.

Седларски, Т. (2020), “Икономически растеж и щастие”, Годишник на Стопанския факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, Том 18 / 2020, с. 281-301.

Егберт, Х., Т. Седларски (2020), “Безусловен базов доход: поредната социалистическа утопия?”, Икономически и социални алтернативи, 2/2020, с. 5-14.

Егберт, Х., Т. Седларски (2020), “Основи на съвременната икономика: Гордън Тълок и публичният избор”, Икономическа мисъл, 1/2020, с. 107-118.

Седларски, Т. (2019), "Икономика и социален статус: методи за емпирично установяване на статусните ефекти по отношение на удовлетвореността от дохода" , Научни трудове на УНСС, Том 5 / 2019, с.143-159.

Егберт, Х., Т. Седларски (2019), " Основи на съвременната икономика: Уилям Баумол и предприемачеството ", Икономическа мисъл, 5/2019, 109-117.

Седларски, Т. (2019), “ Политическа икономия на социалния статус: икономически и социалнопсихологически ефекти от статусното съревнование на пазарите, на които победителите получават всичко ”, Годишник на Стопанския факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, Том 17 / 2019, с. 211-277.

Седларски, Т. (2019), “Политическа икономия на социалния статус: статусното съревнование като двигател на пазарната социоикономическа система”, Сборник с доклади от съвместната международна научна конференция “Икономически предизвикателства: Развитие, благосъстояние, интеграция” (УНСС, Стопански факултет на СУ, ноември 2018 г.), Издателство на Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски", 2019 г., с. 209-245.

Седларски, Т. (2018), "Поведенчески подход към устойчивостта на настоящия социоикономически ред", Годишник на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, Том 16, с.269-290.

Седларски, Т. (2018), “Икономика на щастието: относителната природа на човешкото субективно благосъстояние” , Научни трудове на УНСС, Том 3 / 2018, с.19-44.

Седларски, Т., Г. Георгиева (2018), "От класическа към поведенческа финансова теория", Годишник на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, Том 15, с.207-241.

Седларски, Т. (2018), "Икономика на щастието: обществената природа на човешкото щастие", Годишник на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, Том 15, с.173-205.

Егберт, Х., Т. Седларски (2018), "Основи на съвременната икономика: Джеймс Бюкянън и конституционната икономика", Икономическа мисъл, 1/2018, 113-122.

Sedlarski, T. (2017), "The Institutional Path to Sustainable Growth", in: Chobanov, G. / Ploehn, J. (eds.), Sofia Conferences on Social and Economic Development in Europe - Volume 5: Sustainability and Welfare Policy in European Market Economies, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2017, pp.61-82.

Egbert, H., N. Naqvi, T. Sedlarski (2017), "Production Possibility Frontier: New Concepts for Post-Crisis Economics Textbooks", in: Chobanov, G. / Ploehn, J. (eds.), Sofia Conferences on Social and Economic Development in Europe - Volume 5: Sustainability and Welfare Policy in European Market Economies, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2017, pp.11-21.

Егберт, Х, Т. Седларски (2017), "Основи на съвременната икономика: Ървин Фишер и теорията на времевия избор", Икономическа мисъл, 1/2017, 132-143.

Седларски, T., Г. Димитрова (2016), "Поведенчески публични финанси", Годишник на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, Том 14, с.235-254.

Седларски, T. (2016), "'Кейнсианската революция' в преподаването по Икономически теории", Годишник на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, Том 14, с.217-234.

Егберт, Х., Т., Седларски (2016), "Марсел Мос и новата институционална икономика", Икономически и социални алтернативи, 4/2016, с.121-130.

Седларски, Т., Ж. Панайотов (2016), "Изплъзващата се цел на щастието", Годишник на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, Том 13, с.293-316.

Седларски, Т., Д. Димитрова (2016), "Социални мрежи за споделяне на риска", Годишник на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, Том 13, с.269-291.

Седларски, Т., Г. Димитрова (2016), "Световната финансова криза от перспективата на поведенческите финанси", Годишник на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, Том 13, с.247-268.

Седларски, Т., Х. Егберт (2016), "Основи на съвременната икономика: Александър Гершенкрон", Икономическа мисъл, 1/2016, с.133-141.

Седларски, Т. (2015), "За необходимостта от историческа перспектива към стопанската наука в икономическото образование", Научни трудове на Факултета по стопански и социални науки, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", том 10, с.46-57.

Седларски, Т. (2015), "Статусна икономика, институционален дизайн и икономическа политика", Икономическа мисъл, 4/2015, с.3-22.

Тошков, Л., Седларски, Т. (2015), “Методически проблеми и насоки в анализа на младежката безработица”, Икономическа мисъл, 1/2015, с.80-98.

Седларски, Т. (2014), "Интегриране на социалния статус в икономическата теория: статусната икономика на Робърт Франк", Икономически и социални алтернативи, 4/2014, с.117-134.

Седларски, Т., Марлов, Х. (2014), "Установяване на социалните предпочитания в експерименталната икономика", Годишник на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, Том 12, с.221-250.

Седларски, Т., Димитрова, Г. (2014), "Основни концепции в теорията на поведенческите финанси", Годишник на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, Том 12, с.195-220.

Седларски, Т., Егберт, Х. (2014), “Основи на съвременната икономика: Готфрид Хаберлер”, Икономическа мисъл, 4/2014, с.130-135.

Седларски, Т. (2014), "Социалнопсихологически аспекти на пазарната размяна в институционалната икономика", Икономическа мисъл, 1/2014, с.95-114.

Egbert, H., Farge, S., Lyszczarz, H., Sedlarski, T. (2014) "Interdisziplinäres Lehren und Lernen: Erfahrungen aus einer internationalen Summer School", Zeitschrift für Hochschulentwicklung (ZFHE), Jg.9, Nr.1. http://www.zfhe.at/index.php/zfhe/article/view/588.

Chobanov, G. / Sedlarski, T. (2013), "On the Economic Policy Dilemma: Economic Darwinism versus Interventionism", in: Chobanov, G. / Ploehn, J. (eds.), Sofia Conferences on Social and Economic Development in Europe - Volume 4: Crisis and Sustainability: Responses from Different Positions, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2013, pp.21-37.

Седларски, Т. (2013), "Монетаристко развитие на теорията на търсенето на пари", Годишник на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, Том 11, с.207-226.

Седларски, Т. / А. Еремиев (2013), "Иконометричен анализ на модифицираната крива на Филипс за Финландия в периода 1988-2009 година", Годишник на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, Том 11, с.227-251.

Седларски, Т. (2012), "Институционалното утвърждаване на свободния пазар в новата стопанска история", Икономическа мисъл, 5/2012, с. 83-109.

Седларски, Т. (2012), "Институционална еволюция на обществата към отворен достъп и пазарна размяна?", Икономически алтернативи, 3/2012, с.81-102.

Седларски, Т. (2012), "Професор Георги Данаилов – предвестник на институционализма в България", Годишник на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, Том 10, с.5-23.

Седларски, Т. / М. Базотева (2012), "Приложение на икономическия анализ на правото към регулацията на аптечния пазар в България", Годишник на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, Том 10, с.153-175.

Egbert, H. / Sedlarski, T. (2011), "Exploring Impact: Negative Effects of Social Networks", International Journal of Latest Trends in Finance and Economic Sciences, Vol. 1, No. 2.

Седларски, Т. (2011), "Бариери пред ефективния институционен избор: Защо невинаги се налагат икономически най-целесъобразните институции", Годишник на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, Том 9, с.205-229.

Седларски, Т. (2011), „Икономика и право – икономически анализ на възникването и ефектите на правните норми”, Икономически алтернативи, 1/2011, с.82-102.

Седларски, Т. (2011), "Несвободното възникване на свободния пазар - 'Великата трансформация' на Карл Полани", Икономическа мисъл, 1/2011, с.51-72.

Sedlarski, T. (2010), "Application of the Economic Analysis of Law to the System Transformation in Bulgaria" (Приложение на икономическия анализ на правото към системната трансформация в България"), in:Transformation: Leipziger Beitraege zur Wirtschaft und Gesellschaft, Wirtschaftlicher Aufholprozess und EU-Integration in Mittel- und Osteuropa - das europaeische Wachstumsmodell in der Krise (27/28), Cornelie Kunze (Hrsg.), S.57-67, Leipziger Universitaetsverlag.

Седларски, Т. / Анкова, И. (2010), "Възможност за счетоводно отчитане на трансакционните разходи в предприятията", Статистика, бр.3-4/2010, с.60-80.

Sedlarski, T. (2010), "Kommentar zu Henrik Egbert: 'Die Gesetzesreform zur Entwicklung des wissenschaftlichen Personals in Bulgarien'", Osteuropa-Wirtschaft, 4/2010, pp.311-317.

Седларски, Т. (2010), "Еволюция на теорията на институционалната промяна на Д. Норт", Икономически алтернативи, 2/2010, с.82-95.

Седларски, Т. (2009), "Неформални институции, идеологии и транзакционни разходи", Социологически проблеми, 3-4/2009, с.139-155.

Седларски, Т. (2009), „Транзакционни разходи в процеса на системна трансформация в България”, Икономическа мисъл, 2/2009, с.35-55.

Седларски, Т. (2009), „Концепцията за транзакционните разходи в неокласическата и неоинституционалната теория”, Икономически алтернативи, бр.1/2009, с.79-87.

Седларски, Т. (2009), „Когнитивни аспекти на транзакционните разходи", Годишник на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, Том 8, с.201-221.

Седларски, Т. (2008), „Трансакционни разходи и икономически растеж”, Статистика, 2/2008, с.18-36.

Седларски, Т. (2008): “Имуществените права в процеса на системна трансформация в България – подходът на Д. Норт”, Управление и образование, 2(4), с.83-92.

Чобанов, Г. / Х. Егберт / Т. Седларски (2008): „Измерване на транзакционния сектор: Българската икономика 1997-2003”, Годишник на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, Том 7, с.265-277.

Чобанов, Г. / Х. Егберт / Т. Седларски (2007): „Методи за статистическо извличане на данни за трансакционните операции на микро ниво”. Статистика, 1/2007, с.5-14.

 

 

Участие в конференции

 

Ноем. 2018 – "Economics of Social Status: Winner-Take-All Markets, Inequality and Sustainability of the Socioeconomic Order" (Икономика на социалния статус: пазари, на които победителите получават всичко, неравенство и устойчивост на социоикономическия ред) доклад на 21-вата Съвместна международна научна конференция на Стопанския факултет (с Университета за национално и световно стопанство) „Икономически и управленски политики и предизвикателства: Развитие, благосъстояние, интеграция“, София, 15-17 ноември, 2018.

Септ. 2017 – „Institutional Change and Well-being with Industry 4.0“ („Институционална промяна и благосъстояние при Индустрия 4.0“), доклад на 20-тата Съвместна международна научна конференция на Стопанския факултет (с Университета за национално и световно стопанство и Института за икономически изследвания на БАН) „Икономически и управленски политики и предизвикателства: Към индустрия 4.0 – технология или идеология“, София, 29-30 септ. 2017.

Юни 2017 – "Digital Transformation of the Economies in Central and Eastern Europe: Bulgaria as a High Tech Hub" (Цифрова трансформация на централно и източноевропейските икономики: България като високотехнологичен хъб), ASEM (Asia-Europe Meeting) High Level Forum on Digital Connectivity: Unleashing Potential for Innovative Growth - пленарна сесия, гр. Циндао, Китай, 19-20 юни 2017.

Ноем. 2016 – "Market Exchange from the Perspective of Behavioral Economics" ("Пазарната размяна от перспективата на поведенческата икономика"), доклад на 12-тата Международна коноференция за икономика, базирана на знанието и глобален мениджмънт, Колеж по бизнес, Университет на Южен Тайван, гр. Тайнан (12th International Conference on Knowledge based Economy & Global Management - College of Business, Southern Taiwan University), 17-18 ноември 2016.

Окт. 2016 – "Behavioral Approach to the Institutional Sustainability of the Socioeconomic Order" (Поведенчески подход към устойчивостта на социоикономическия ред), доклад на 19-тата Съвместна международна научна конференция на Стопанския факултет (с Университета за национално и световно стопанство и Института за икономически изследвания на БАН) "Икономически предизвикателства: миграция, глобализация, устойчивост, политики", София, 21-22 окт. 2016.

Окт. 2015 – "Sociopsychological Aspects of the Market Exchange in an Unsustainable Society" (Социалнопсихологически аспекти на пазарната размяна в едно неустойчиво общество"), доклад на 18-тата Международна конференция на Стопанския факултет "Социална устойчивост чрез конкурентоспособност с качествен растеж", София, 9-10 окт. 2015.

Май 2015 – "За необходимостта от историческа перспектива към стопанската наука в икономическото образование", Научен форум по повод 20 години специалност "Макроикономика" на Факултета по стопански и социални науки, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", на тема "Висшето икономическо образование в България в годините на пазарни реформи на националното стопанство".

Окт. 2014 – "Sociopsychological Factors for Sustainable Institutions: Status, Choice and Well-being" ("Социалнопсихологически фактори за устойчиви институции: статус, избор и благосъстояние"), доклад на 17-тата Международна конференция на Стопанския факултет "Социална устойчивост чрез конкурентоспособност с качествен растеж", София, 17-18 окт. 2014.

Окт. 2013 – "Legal Rules and Behavioral Norms in a Sustainable Society" ("Правни и поведенчески норми за устойчиво общество"), доклад на 16-тата Международна конференция на Стопанския факултет "Социална устойчивост чрез конкурентоспособност с качествен растеж", София, 18-19 окт. 2013.

Окт. 2012 – "The Institutional Logic of Sustainable Growth" ("Институционалната логика на устойчивия растеж"), доклад на 15-тата Международна конференция на Стопанския факултет "Социална устойчивост чрез конкурентоспособност с качествен растеж", София, 12-13 окт. 2012.

Окт. 2012 – "New Concepts for Post-Crisis Economic Textbooks" (с проф. Хенрик Егберт: "Нови концепции за следкризисните учебници по икономика"), доклад на 15-тата Международна конференция на Стопанския факултет "Социална устойчивост чрез конкурентоспособност с качествен растеж", София, 12-13 окт. 2012.

Ноем. 2010 – "Applications of the Economic Analysis of Law to the System Transformation in Bulgaria" (Приложения на икономическия анализ на правото към системната трансформация в България", доклад на Международната конференция "24. Weltwirtschaftsseminar Wirtschaftlicher Aufholprozess und EU-Integration in Mittel- und Osteuropa – das europäische Wachstumsmodell in der Krise?", Университет - Лайпциг, Германия, 25 ноем. 2010.

Ноем. 2010 – „Проф. Георги Данаилов – предвестник на институционализма в българската икономическа наука”, доклад на тържествената научна сесия по повод 20-годишнината от възстановяването на Стопанския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", София, 23 ноем. 2010.

Окт. 2010 – Chobanov, G., Dobrev, N. and Sedlarski, T.: "Economic Darwinism and the Legal Framework for Human Capital Development Policy"(Икономическият дарвинизъм и правната рамка за политики по развитието на човешкия капитал), доклад на 13-тата Международна конференция на Стопанския факултет „Подобряване на социалното благосъстояние в ЕС", София, 7-8 окт. 2010.

Май 2010 – "Issues with Transaction Cost Measurement on the Macroeconomic Level in Transition Economies" (Проблеми при измерването на макроикономическите транзакционни разходи в страните в преход), доклад на пленарната сесия на XVIII-тата международна научно-техническа конференция microCAD, Харковски политехнически институт, Харков, Украйна, 12-15 май 2010.

Окт. 2009 – "Corruption Research in Bulgaria" (Изследване на корупцията в България), доклад на международната конференция "Economic activities of the police in transformation and developing countries", Държавен университет - Висше училище по икономика, Москва, Русия, 15-18 окт. 2009.

Септ. 2008 – “Property Rights in the Transformation of the Bulgarian Economy” (Имуществените права в процеса на системна трансформация в България), доклад на Международната конференция “Образование, наука, икономика и технологии в глобалния свят”, Университет Проф. Асен Златаров, Бургас, 12-14 септ. 2008

Юли 2008 – “Transaction Costs and Economic Growth” (Транзакционни разходи и икономически растеж), доклад в рамките на Докторантската лятна школа “Probabilistic Causality” на Централноевропейския университет (CEU SUN), Будапеща, Унгария, 20 юли – 1 август 2008

Окт. 2007 – Albert, M., Chobanov, G., Egbert, H., Mertins, V. and Sedlarski, T.: "Legitimacy and Choice of Procedures: Experimental Evidence from Bulgaria" (Легитимност и избор на процедури: експериментални свидетелства от България), доклад на 10-тата Международна конференция на Стопанския факултет „Политики за икономическо и социално развитие към икономика, основана на знанието в Европа”, София, Бояна, 5-7 окт. 2007

Юни 2007 – "Transaction sector tendencies in EU countries" (Тенденции в развитието на транзакционния сектор в страните от ЕС), доклад на Международната докторантска конференция "Germany in a Global World", Duitsland Instituut, Амстердам, Холандия, 12-15 юни 2007

Май 2004 – "System transformation, liberalisation, macroeconomic stability” (Системна трансформация, либерализация и макроикономическа стабилност), презентаця на семинара "Социалното пазарно стопанство – възможен път за трансформиращата се икономика на България” - GESW / Флото, Германия – Фондация Лудвиг Ерхард (Бон)

 

Биографична справка

 

Юни 2020 - Регионален партньор на Германо-Българската индустриална и търговска камара (AHK Bulgarien) в гр. Бургас

Декември 2019 - Професор по икономика (Институционална икономика, поведенческа икономика и икономически теории – на английски език и немски език)

Април 2018 - Председател на Комитетa по одит риск и законосъобразност на "ДЗИ Животозастраховане“ ЕАД и „ДЗИ-Общо застраховане“ ЕАД

Март 2018 - Член на Надзорния съвет на София Тех Парк

Януари 2017 - май 2017 – Министър на икономиката в служебното правителство

Октомври 2015 – октомври 2019 – Декан на Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски"

Април 2014 – Академичен директор на Центъра за икономически стратегии и конкурентоспособност към СУ "Св. Климент Охридски", афилиран с Института за стратегии и конкурентоспособност към американския университет Харвард

Февруари 2014 – Национален представител на България в конфигурациите на Програмния комитет на Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020" (Социално предизвикателство 6: Европа в променящия се свят — приобщаващи, новаторски и осъзнати общества)

Юли 2013 – Съпредседател на Френско-германския център за приложни изследвания по икономика и управление към СУ "Св. Климент Охридски"

Юни 2012 – Ръководител на Центъра за икономически теории и стопански политики (ЦИТСП) към СУ "Св. Климент Охридски"

Ноем. 2011 – окт. 2015 – Зам.-декан по учебната и международната дейност, Стопански факултет

Окт. 2011 – Член на Редакционната колегия на Годишника на СУ "Св. Климент Орхдски" - Стопански факултет

Сеп. 2011 – Доцент, Катедра Икономика / Стопански факултет

Юни 2010 – Главен асистент, Катедра Икономика / Стопански факултет

Апр. 2010 – Доктор по икономика, ВАК. Тема на дисертацията: "Институции, транзакционни разходи и икономическо развитие: преходът в България". Научен ръководител: проф. д.ик.н. Нансен Бехар

Юли 2009 – Старши асистент, Катедра Икономика / Стопански факултет

Септ. 2008 – Фев. 2009 Научна специализация в рамките на докторантска програма «Организация и култура» (Стипендия на Швейцарската конфедерация), Университет за икономически, правни и социални науки – Санкт Гален, Швейцария

Март - Юли 2008 Научна специализация по Нова институционална икономика (Стипендия "Ернст Мах" за докторанти на Австрийското федерално министерство за наука и изследвания), Икономически университет – Виена, Австрия

Дек. 2005 – Асистент, Катедра Икономика / Стопански факултет

Фев. 2005 – Докторант, Катедра Икономика.

Фев. 2004 – Хоноруван асистент Макроикономика, Микроикономика, Пари и Банки

Фев. 2004 – Магистър Стопанско управление, Стопански факултет: Организационно развитие

Магистърска теза "Структури за учеща организация. Банка Биохим - HVB~България". Научен ръководител: доц. д-р Анастасия Бънкова

Сеп. 2002 – Бакалавър Стопанско управление, Стопански факултет

Ноем. 1997 - Юли 1999 Икономически университет – Виена, Австрия

Сеп. 1992 - Май 1997 Немска езикова гимназия - Бургас

 

 

 

Лекции

 

Магистърска програма "Приложна икономика":
I семестър: Институционална икономика (с проф. д.ик.н. Г. Чобанов и доц. д-р Т. Попов), 2011-2013

 

Магистърска програма "Икономика и управление на публичния сектор":
II семестър: Икономика на публичния сектор, 2011 -

 

Магистърска програма "Трудови пазари и развитие на човешките ресурси" / Философски факултет

I семестър: Икономика на труда, 2011-2012

 

Магистърска програма "Макроикономика" / "Приложна икономика", бакалавърска програма по Икономика, II курс (с англ. и фр. език),

бакалавърска програма по Стопанско управление, II курс (с фр. език):

Икономически теории, 2010 –

 

(Видео: представяне на дисциплината Икономически теории || Илюстративен материал към лекциите по Икономически теории в Twitter: @economicschools)

 

Бакалавърска програма на английски език "Европейски съюз и европейска интеграция":
II курс: Международна икономика, 2009 –

 

В ZEDES-Germanicum (магистри):

Въведение в Бизнес администрацията (на немски език, 2007)

 

 

Упражнения (Архив)

 

Специалност Икономика (бакалаври и магистри неикономисти):

II курс: Икономически теории (лектор проф. д.ик.н. Нансен Бехар), 2005-2010

 

Магистърска програма "Икономика и управление на публичния сектор":
II семестър: Икономика на публичния сектор (лектор доц. д-р Георги Чобанов), 2010

 

Стопанско управление - Немска програма:

I курс: Микроикономика (2004-2007)

(лектори д-р Вернер Клайн, проф. д-р Клаус Макшайдт, Университет Кьолн)

I курс: Макроикономика (2004-2010)

(лектор проф. д-р Спиридон Параскевопулос, Университет Лайпциг)

II курс: Пари, банки и финансови пазари (2004-2010)

(лектор проф. д-р Ралф Андерег, Университет Кьолн)

 

Страница на магистърските програми към катедра "Икономика"