Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ бр. 45/30.05.2014 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за:

 

професор по:

 • 2.2. История и археология /стара история и тракология/ - един;

 

доценти по:

 • 4.1. Физически науки /aстрономия и астрофизика/ - един;
 • 4.3. Биологически науки /зоология на безгръбначните животни - ентомология/ - един;
 • 4.1. Физически науки /геофизика/ - един;
 • 4.3. Биологически науки /клетъчна биология/ - един;
 • 4.6. Информатика и компютърни науки /бази от данни/ - един;
 • 4.3. Биологически науки /микробиология и микробна екотоксикология/ - един;
 • 4.6. Информатика и компютърни науки /компютърни системи и технологии/ - един;

 

главни асистенти по:

 • 2.1. Филология /полски език/ - един;
 • 4.1. Физически науки /оптика/ - един;
 • 4.5. Математика /вероятности и статистика/ - един;
 • 2.1. Филология /приложна лингвистика - английски език/ - един,

 

със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

Документи се подават в Ректората, стая 108, София 1504, бул. “Цар Освободител” 15,
тел. 02/987-36-34; 02/986-11-83.

Приемно време от 15.00 ч. до 17.30 ч.