Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Архив "Стажове и стипендии" / Стаж в Комисия за регулиране на съобщенията: Дирекция "Пазарно регулиране"

   

29.05.2014

 

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА 2014СТАЖ В

ДИРЕКЦИЯ „ПАЗАРНО РЕГУЛИРАНЕ”

 

Условия за прием на стажанти в КРС:

 • да бъдат студенти, завършващи трети или четвърти курс по специалностите: „Макроикономика”, „Статистика и иконометрия”, „Статистика и финансова иконометрия”, „Прогнозиране и планиране”, „Икономика на съобщенията”, „Финанси”, „Маркетинг”, „Мениджмънт и информатика в телекомуникациите и пощите”;
 • да имат отлична компютърна грамотност – MS Word, MS Excel, Powerpoint;
 • да владеят добре английски език;
 • да притежават много добри комуникативни умения;
 • да са инициативни и упорити хора, отворени към нови знания и адаптивни към промени;
 • да имат успех от последните два семестъра над 4.50.

 

Структурно звено на КРС, в което се провежда стажа:

Дирекция „Пазарно регулиране”, отдел „Проучване и анализ на пазара на електронни съобщения”

 

Условия на провеждане на стажа в КРС:

 • стажът осигурява въвеждащо обучение и обучение през целия период от персонално определен служител;
 • стажантите ще се запознаят с организацията на работа в дирекция „Пазарно регулиране”; с процеса по събиране, обработване, систематизиране и анализиране на информация за развитието на пазарите на електронни съобщителни мрежи и/или услуги;
 • стажът е с продължителност един календарен месец при работен ден от осем часа;
 • стажът е неплатен.

 

Необходими документи:

 • Мотивационно писмо на български език, което съдържа общо представяне на кандидата и мотивацията му за провеждане на стаж в КРС;
 • Автобиография (CV) на български език;
 • Документ, удостоверяващ успех от последните два семестъра.

 

Всички одобрени по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю.

Стажът ще се проведе в периода от 01.08.2014 год. до 30.08.2014 год.

 

Срок за подаване на документи: 13.06.2014 год.

 

За контакт: Отдел “Човешки ресурси”, e-mail: hr@crc.bg

 

Забележка: Информация за посочената дирекция може да се получи от сайта на КРС в Интернет (За нас - Устройствен правилник и бюджет - Правилник за устройството, дейността, организацията на работа, числеността на Комисията за регулиране на съобщенията и структурата на нейната администрация).