Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Митко Георгиев Новков, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Конструкции на прехода и техните медии. Археология на българските лутания (1989-1999)” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Електронни медии), задочен докторант. Отчислен с право на защита.

Научен ръководител: доц. д-р Орлин Спасов

Председател на научното жури: доц. д-р Венцислав Димов

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: