Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, в. "Новинар", бр. 79/03.04.2014 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за

 

асистенти по:

 

за нуждите на Геолого - географски факултет, катедра „Минералогия, петрология и полезни изкопаеми“:

  • 4.4. Науки за земята /търсене и проучване на полезни изкопаеми/ - един;

 

за нуждите на Биологически факултет, катедра „Цитология, хистология и ембриология“:

  • 4.3. Биологически науки /клетъчна биология – стволови клетки/ - един;

 

за нуждите на Философски факултет, катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“:

  • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки /книгознание, библиотекознание, библиография – системи за библиографска информация и обработка на информационните ресурси/ - един,

 

всички със срок 2 месеца.

 

Конкурсите ще се проведат по реда и условията на Кодекса на труда, чл. 17 от Закона за развитието на академичния състав в РБ и чл. 44 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ. Кандидатите ще държат писмен и устен изпит. Със спечелилите конкурса кандидати ще бъде сключено срочно споразумение.

 

Необходими документи:

  • заявление /по образец/;
  • автобиография;
  • диплома за висше образование – образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея – в оригинал и по едно копие,
  • диплома за образователна и научна степен “доктор”, ако кандидатът има такава – в оригинал и едно копие;
  • медицински свидетелства, удостоверяващи психичното и физическото му здраве;
  • списък на публикации, изобретения и други научно-приложни разработки /ако има такива/.

Срокът започва да тече от датата на публикуването на обявата.

 

Документи се подават в Ректората:

Стая 108, бул. “Цар Освободител” № 15, София 1504

Тел. 02/987-36-34; 02/986-11-83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.30 ч.