Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, в. "Новинар", бр. 67/20.03.2014 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за

асистенти по:

 

за нуждите на Юридически факултет, катедра „Трудово и осигурително право“:

  • 3.6. Право /трудово право и обществено осигуряване/ - един;

катедра „Теория и история на държавата и правото“:

  • 3.6. Право /римско частно право/ - един;

за нуждите на Факултета по математика и информатика, катедра „Математически анализ“:

  • 4.5. Математика /математически анализ/ - един;

за нуждите на Департамента по спорт, катедра „ Спортни игри и планински спортове“:

  • 1.3. Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт /теория и методика на физическото възпитание и спорта и нетрадиционни спортове/ - един,

 

всички със срок 2 месеца.

 

Конкурсите ще се проведат по реда и условията на Кодекса на труда, чл. 17 от Закона за развитието на академичния състав в РБ и чл. 44 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ. Кандидатите ще държат писмен и устен изпит. Със спечелилите конкурса кандидати ще бъде сключено срочно споразумение.

 

Необходими документи:

  • заявление /по образец/;
  • автобиография;
  • диплома за висше образование – образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея – в оригинал и по едно копие,
  • диплома за образователна и научна степен “доктор”, ако кандидатът има такава – в оригинал и едно копие;
  • медицински свидетелства, удостоверяващи психичното и физическото му здраве;
  • списък на публикации, изобретения и други научно-приложни разработки /ако има такива/.

 

Срокът започва да тече от датата на публикуването на обявата.

Документи се подават в Ректората, стая 108, бул. “Цар Освободител” № 15, София 1504,
тел. 02/987-36-34, 02/986-11-83. Приемно време от 15.00 ч. до 17.30 ч.