Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, в. "Новинар", бр. 35/11.02.2014 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за

 

асистенти по:

 

за нуждите на Факултета по начална и предучилищна педагогика, катедра „Музика“:

 • 1.3. Педагогика на обучението по музика /хармония, музикален анализ и музикални компютърни технологии/ - един,

катедра „Социална педагогика и социално дело“:

 • 1.2. Педагогика /теория на възпитанието и дидактиката/ - един;

 

за нуждите на Исторически факултет, катедра „Нова и съвременна история“:

 • 2.2. История и археология /съвременна история/ - един;

 

за нуждите на Факултета по химия и фармация, катедра „Органична химия“:

 • 4.2. Химически науки /органична химия/ - един;

 

за нуждите на Департамента по спорт, катедра „ Спортни игри и планински спортове“:

 • 1.3. Педагогика на обучението по спорт /футбол/ - един,

 

всички със срок 2 месеца.

 

Конкурсите ще се проведат по реда и условията на Кодекса на труда, чл. 17 от Закона за развитието на академичния състав в РБ и чл. 44 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ. Кандидатите ще държат писмен и устен изпит. Със спечелилите конкурса кандидати ще бъде сключено срочно споразумение.

Необходими документи:

 • заявление /по образец/;
 • автобиография;
 • диплома за висше образование – образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея – в оригинал и по едно копие,
 • диплома за образователна и научна степен “доктор”, ако кандидатът има такава – в оригинал и едно копие;
 • медицински свидетелства, удостоверяващи психичното и физическото му здраве;
 • списък на публикации, изобретения и други научно-приложни разработки /ако има такива/.

Срокът започва да тече от датата на публикуването на обявата.

Документи се подават в Ректората, стая 108, бул. “Цар Освободител” № 15, София 1504,
тел. 02/987-36-34.