Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Бакалавърски програми / Факултет по химия и фармация / Инженерна химия и съвременни материали (с частично обучение на английски език) / Квалификационна характеристика

   

Специалност: ИНЖЕНЕРНА ХИМИЯ И СЪВРЕМЕННИ МАТЕРИАЛИ

 

Придобилите степен БАКАЛАВЪР ПО ИНЖЕНЕРНА ХИМИЯ И СЪВРЕМЕННИ МАТЕРИАЛИ са високо-квалификацирани специалисти химици със задълбочени специфични познания и умения за извършване на материални и енергийни баланси, анализ и контрол на основни химични процеси, синтез и охарактеризиране свойствата на материали, формулиране и охарактеризиране на сложни по структура и състав химически продукти.

Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др. придобивани по време на обучението):

Общи: Основни познания по висша математика и физика; задълбочени познания в основните химически дисциплини; навици и умения за лабораторна химическа работа; способности за устна и писмена комуникация в областта на науката и техниката и за работа в екип; компютърна грамотност.

Специални: Задълбочени познания в основните раздели на инженерната химия и материалознанието, вкл. основи на масо- и топлопреноса, реология, химична кинетика и макрокинетика, разделителни процеси, компютърно моделиране на материали и на инженерно-химични процеси, структура и състав на основните видове материали, механични, електрични, оптични и други свойства на материалите, методи за охарактеризиране на структурата и свойствата на материалите, основи на неорганичния синтез, получаване и охарактеризиране на наноматериали. Възможност за получаване на учителска правоспособност.

 

Професионална реализация

 

Основни видове професионална дейност: Участие в изследователска, технологично-внедрителска и производствена дейност в областта на химията и по-конкретно в областта на инженерната химия и материалознанието. Завършилите тази специалност могат да продължат обучението си в магистърски програми, да работят в държавни и фирмени научно-изследователски институти, висши училища, производствени предприятия и да развият собствен бизнес в областта на производството и обработката на нови материали (полимерни, метални, керамични и композитни материали), чисти и свръх-чисти вещества, формулиране на багрила, лекарствени вещества и хранителни продукти, както и в редица други области, изискващи подготовка по инженерна химия и/или материалознание.

Специализирани видове професионална дейност: Прилагане на масови и енергийни баланси за оптимизация на химични производства; участие във фундаментални и научно-приложни изследвания, разработване и внедряване на нови и усъвършенстване на съществуващи технологии и производствена дейност в получаването и преработката на материали, а също при формулирането на багрила, бои, лекарства, храни и други продукти на битовата химия и на химическата индустрия; разработване, усъвършенстване, адаптиране и приложение на нови и съществуващи методи за анализ и охарактеризиране свойствата на материали и сложни по структура и състав химични продукти. Бакалаврите, които са положили необходимите изпити за придобиване на учителска правоспособност, могат успешно се реализират като учители по химия и опазване на околната среда в основни и средни училища.

Специалността „Инженерна Химия и Съвременни Материали“ се основава на специализация „Химична физика и теоретична химия“, чиито възпитаници са уважавани професори в известни американски и западноевропейски университети като:

 

  • проф. О. Велев в North Carolina State University, USA;
  • проф. П. Атанасов и проф. Д. Пецев в University of New Mexico, USA;
  • проф. П. Влаховска в Brown University, USA;
  • проф. Р. Димова в Max-Planck-Institute for Colloids and Surfaces, Germany;
  • проф. В. Паунов в University of Hull, UK.

 

Обучението има за цел да подготви специалисти със задълбочена подготовка по Химия и Физика, като представи общите принципи на съвременните технологии за производство на нови материали и химични продукти.

 

Основни курсове:

 

Физикохимия Органична химия
Дисперсни системи Неорганична химия
Термодинамика Висша математика
Кинетика на реакции Физика
Преносни явления Аналитична химия
Материалознание Методи за анализ
Процеси и апарати Информатика и статистика
Химични технологии Компютърно моделиране

 

Успешни истории на студенти от специалността:

Когато мечтите станат реалност…

 

Fig3_Nevenka i Didi

„Ние сме Невена и Дилек – от първия випуск на специалност „Инженерна химия и съвременни материали“. Четири години след записването на тази специалност си даваме сметка за сериозната теоретична подготовка и отличните експериментални умения, които получихме. Още в началото на обучението си участвахме в научни конференции, както в страната, така и в чужбина. По този начин обменяхме опит и знания със студенти и докторанти от световноизвестни институти. Отличната подготовка ни осигури и стаж в компанията Saint Gobain – Париж, където разработвахме иновативни материали за топлоизолация от неорганичен произход. Сега се занимаваме с изследователска дейност в Катедрата по Инженерна химия и фармацевтично инженерство, където прилагаме знанията си върху научни проблеми с голямо практическо значение.

 

Fig4_SG

 

Fig5_Qna

„Аз съм Яна. В момента живея в Швеция и работя като Early Stage Researcher по NEWGENPARK: огромен проект, финансиран от Европейската комисия, целящ да създаде нови опаковъчни материали от възобновяеми природи източници, които да предпазват хранителни продукти от кислород и вода. Записвайки специалността ИХСМ, придобих теоретични и експериментални знания на високо световно ниво. Това ме направи конкурентноспособна на международния пазар и отвори много врати за моята кариера. Иновативното мислене и отличните знания в областта на природните науки е ключ към успеха през 21 век!“