Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ бр. бр. 97/08.11.2013 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за:

доценти по:

 • 7.3. фармация /технология на лекарствените форми и биофармация/ - един;
 • 3.8. икономика /микро- и макроикономика, институционална икономика и икономика на труда/ - един;
 • 2.1. филология /българска литература/ - един;
 • 4.1. физически науки /биофизика – оптична електронна и вибрационна спектроскопия на биологични обекти/ - един;
 • 3.5. обществени комуникации и информационни науки /книгознание, библиотекознание, библиография – документални източници и обработка на документалната информация/ - един;
 • 1.3. педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт /кинезитерапия/ - един;
 • 3.5. обществени комуникации и информационни науки /теория на научната информация – информационно обслужване/ - един;
 • 1.3. педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт /методика на обучението по плуване/ - един;

главни асистенти по:

 • 3.5. обществени комуникации и информационни науки /книгознание, библиотекознание, библиография – междусекторни ресурси: библиотеки – музеи – архиви – нова музеология/ - един;
 • 2.1. филология /съвременен български език/ - един;

главни асистенти по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ по:

 • 3.3. политически науки /европейска интеграция, български политически процес/ - двама,

всички със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

Документи се подават в Ректората, стая 108, София 1504, бул. “Цар Освободител” 15,
тел. 987-36-34