Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ бр. 61/09.07.2013 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за:

 

професори по:

 • 4.3. биологически науки /ензимология/ - един; 4.3. биологически науки /биохимия/ - един;

доценти по:

 • 4.4. науки за зeмята /география – географски информационни системи и картография/ - един;
 • 4.3. биологически науки /физиология на растенията – физиология и биохимия на микроводораслите/ - един;
 • 1.3. педагогика на обучението по български език и литература в началните класове – един;
 • 5.13. общо инженерство /техническа механика/ - един;
 • 2.4. религия и теология /църковна дипломация и протокол/ - един;
 • 4.6. информатика и компютърни науки /информационни и комуникационни технологии в обучението/ - един;
 • 3.7. администрация и управление /бизнес администрация - управление и предприемачество на английски език/ - един;
 • 4.5. математика /алгебра и приложения/ - един;

главни асистенти по:

 • 3.5. обществени комуникации и информационни науки /журналистика – технологии и техники на връзки с обществеността/ - един;
 • 1.3. педагогика на обучението /методика на обучението по гражданско образование/ - един;
 • 3.5. обществени комуникации и информационни науки /журналистика – реклама и маркетингови комуникации/ - един,

със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

Документи се подават в Ректората, стая 108, София 1504, бул. “Цар Освободител” 15,
тел. 987-36-34