Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, в. "Новинар", бр. 135/11.06.2013 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за асистенти по:

 

за нуждите на Факултета по славянски филологии, катедра “Кирилометодиевистика”:

 • 2.1. филология /история на българския език/ - един;

за нуждите на Богословски факултет, катедра “Историческо и систематическо богословие”:

 • 2.4. религия и теология /история на църквата и църковно право/ - един;

за нуждите на Богословски факултет, катедра “Библеистика”:

 • 2.4. религия и теология /въведение в Св. Писание на Новия Завет/ - един;

за нуждите на Факултета по класически и нови филологии, катедра “Езици и култури на Източна Азия”:

 • 2.1. филология /китайски език – практически курс/ – един;

за нуждите на Физически факултет, катедра “Ядрена техника и ядрена енергетика”:

 • 4.1. физически науки /изчислителни методи в ядрените и радиационните технологии/ - половин щатна бройка;

за нуждите на Департамента по спорт, катедра “Индивидуални спортове и рекреация”:

 • 1.3. педагогика на обучението по спорт /тенис/ - един,

всички със срок 2 месеца.

 

Конкурсите ще се проведат по реда и условията на Кодекса на труда, чл. 17 от Закона за развитието на академичния състав в РБ и чл. 44 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ. Кандидатите ще държат писмен и устен изпит.

Необходими документи:

 • заявление /по образец/,
 • автобиография,
 • диплома за висше образование – образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея – в оригинал и по едно копие;
 • диплома за образователна и научна степен “доктор”, ако кандидатът има такава – в оригинал и едно копие;
 • медицински свидетелства, удостоверяващи психичното и физическото му здраве,
 • списък на публикации, изобретения и други научно-приложни разработки /ако има такива/.

 

Срокът започва да тече от датата на публикуването на обявата.

Документи се подават в Ректората, стая 108, бул. “Цар Освободител” № 15, София 1504,
тел. 02/987-36-34.