Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, в. "Новинар", бр. 102/30.04.2013 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за асистенти по:

 

за нуждите на Факултета по класически и нови филологии, катедра “Тюркология и алтаистика”:

  • 2.1. филология /турски език – практически курс/ - един;

за нуждите на Факултета по химия и фармация, катедра “Органична химия”:

  • 7.3. фармация /фармакогнозия/ - половин щатна бройка;

за нуждите на Биологически факултет, катедра “Ботаника”:

  • 4.3. биологически науки /ботаника – анатомия и морфология на растенията/ – един;

за нуждите на Физически факултет, катедра “Радиофизика и електроника”:

  • 4.1. физически науки /радиофизика и физическа електроника/ - един,

всички със срок 2 месеца.

 

Конкурсите ще се проведат по реда и условията на Кодекса на труда, чл. 17 от Закона за развитието на академичния състав в РБ и чл. 44 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ. Кандидатите ще държат писмен и устен изпит.

Необходими документи:

  • заявление /по образец/,
  • автобиография,
  • диплома за висше образование – образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея – в оригинал и по едно копие;
  • диплома за образователна и научна степен “доктор”, ако кандидатът има такава – в оригинал и едно копие;
  • медицински свидетелства, удостоверяващи психичното и физическото му здраве,
  • списък на публикации, изобретения и други научно-приложни разработки /ако има такива/.

 

Срокът започва да тече от датата на публикуването на обявата.

Документи се подават в Ректората, стая 108, бул. “Цар Освободител” № 15, София 1504,
тел. 02/987-36-34.