Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ бр. 35/12.04.2013 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за:

 

професори по:

 • 4.3. биологически науки /молекулярна биология/ - един;
 • 1.3. педагогика на обучението /методика на обучението по български език/ - един;
 • 2.3. философия /реторика/ - един;
 • 1.3. педагогика на обучението по история /методика на обучението по история/ - един;

доценти по:

 • 4.3. биологически науки /зоология – зоология на безгръбначните животни, биостатистика/ - един;
 • 2.3. философия /философска антропология и философия на изкуството/ - един;
 • 4.3. биологически науки /микробиология – метаболизъм на бактерии и гъби/ - един;
 • 2.1. филология /социолингвистика на испански език/ - един;
 • 1.2. педагогика /специална педагогика/ - един;
 • 2.1. филология /арменски език и култура/ - един;
 • 7.1. медицина /вътрешни болести – кардиология/ - един;
 • 4.3. биологически науки /физиология на животните и човека/ - един;
 • 7.1. медицина /образна диагностика, медицинска радиология и рентгенология, вкл. използване на радиоактивни изотопи/ - един;
 • 4.2. химически науки /аналитична химия/ - един;
 • 7.1. медицина /патофизиология/ – един;
 • 1.2. педагогика /развитие на детето – обучение и диагностика/ - един;

главни асистенти по:

 • 4.3. биологически науки /биофизика/ - един;
 • 2.3.философия /нова философия – XIX век и съвременна философия/ - един;
 • 4.3. биологически науки /биохимия/ - един.

със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

Документи се подават в Ректората, стая 108, София 1504, бул. “Цар Освободител” 15,
тел. 987-36-34