Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Ина Веселинова Пачаманова, Исторически факултет

Зала № 1, Ректорат

 

Публична защита на дисертационния труд Ина Веселинова Пачаманова на тема: "Жената в българското семейство (средата на 40-те – края на 80-те г. на ХХ в.)" за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност "Етнология" в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата. Редовна докторантка, отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Мира Маркова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: