Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2012/2013 г. / Защитили за уч. 2012/2013 г. / Ирен Йорданова Пелтекова, Факултет по начална и предучилищна педагогика

зала № 213 на Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Ирен Йорданова Пелтекова, докторант на самостоятелна подготовка, на тема “Методика за обучение по баскетбол в условията на университетското образование”, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по баскетбол).

 

Председател на научното жури: доц. д-р Анжелина Георгиева Янева – СУ “Св. Климент Охридски”

Автореферат

Рецензии:

Становища: