Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Геолого-географски факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" по 4.4. Науки за земята /икономическа и социална география-регионално развитие и локализационен анализ/, обявен в ДВ, бр.59/03.08.2012 г.