Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Управленски информационни системи - за неспециалисти (Без прием от 2018 г.)

   

Срок на обучение: 5 семестъра
Форма на обучение: редовна

 

Настоящата магистърска програма от професионално направление 3. 7 Администрация и управление е предназначена за кандидати с базово образование бакалавър по специалности, различни от икономика и стопанско управление и обхваща:

 

  • Подготвителен модул с общоикономически и управленски профил: 1-ви и 2-ри семестър
  • Модул с основни специализиращи дисциплини – през 3-ти и 4-ри семестър
  • Финален модул: разработване и защита на преддипломен проект и на магистърска теза по специалността: 5 семестър.

 

Целта на програмата е да създаде висококвалифицирани специалисти, които да владеят съвременните методи и средства на информационните технологии. Образователната цел на тази магистърска програма е да подготви студентите да развият и задълбочат знанията си в областта на информационните технологии и бизнес информационните решения, да получат практически опит при използване на информационните технологии за решаване на бизнес задачи, да могат да описват и да създават методи, техники и подходи и да използват софтуерни средства в процеса на проектиране, изграждане, внедряване и поддържане на бизнес информационни системи.

 

Завършилите специалността са в състояние да се реализират на ключови позиции в управлението на предприятия, професионални формирования, неправителствени и правителствени институции в сферата на управление на бизнес процеси и информационни системи, научноизследователските учебни центрове, експерти в държавни институции, консултанти, технологични специалисти в ИТ фирми, експерти, изследователи, докторанти, преподаватели и др.

 

Магистърската програма осигурява възможности на студентите да разширят и да задълбочат познанията си по специален предмет на управление на бизнеса – общо за технологичната индустрия или в сферата на управленските информационни системи, както и да формират и развиват специфични управленски умения за успешна реализация в информационните технологии като цяло.

 

Условия за кандидатстване: Бакалавърска или магистърска степен по специалност, различна от Икономика и Стопанско управление.

 

За прием в програмата кандидатите се явяват на проверка на икономическата и езикова грамотност (написване на есе по актуален икономически проблем), устно събеседване и компютърен тест по информационни технологии за допускане до участие в класирането. Балът се образува от средния успех от дипломата, успеха от държавния изпит ( защита на дипломна работа) и оценките от есето и събеседването.

 

 

Учебен план за уч. 2014-2015 г. (pdf)

 

Архив:

Учебен план: 2012-13 г. (pdf)

Учебен план: 2011-12 г. (pdf)