Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Текущи конкурси

   

 

Медицински факултет

Конкурс за професор по 7.1. Медицина (Ортопедия и травматология), обявен в бр. 22 от 16.03.2021 г

Единствен кандидат доц. д-р Веселин Колев Кожухаров, д.м.н.

Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление 7.1 Медицина (Ортопедия и травматология), обявен в ДВ, бр. 22/16.03.2021 г.

 

Конкурс за доцент по 7.1. Медицина (Ортопедия и травматология – костно-ставни инфекции), обявен в бр. 22 от 16.03.2021 г.

Единствен кандидат д-р Явор Георгиев Григоров, д.м.

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 7.1 Медицина (Ортопедия и травматология – костно-ставни инфекции), обявен в ДВ, бр. 22/16.03.2021 г.

Факултет по класически и нови филологии

Стопански факултет

Физически факултет

Богословски факултет

Исторически факултет

Департамент за информация и усъвършенстване на учители

Департамент по спорт

Професор

Конкурс за професор по направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Физическо възпитание и спорт - плуване), обявен в ДВ, бр. 54/29.06.2021 г.