Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Виолета Пламенова Караилиева, Исторически факултет

Ауд. 41А, Ректорат

Публична защита на дисертацията на Виолета Пламенова Караилиева на тема: Археометрично изследване и реконструкция на бронзови предмети от I–VII в. сл. Хр. от днешна Югоизточна България, за присъждане на образователна и научна степен „доктор”; Професионално направление 2.2. История и Археология /Археология – Методи в археологията. Редовен докторант, отчислен с право на защита. Научен ръководител: доц. д-р Георги Диков Мавров

Председател на научното жури: доц. д-р Даниела Стефанова Стоянова

 

Автореферат

Рецензии

Становища