Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Студенти / Административни процедури и срокове

   

Всички студентски молби се депозират в отдел "Студенти" и се разглеждат на Декански съвет.
Срокът за получаване на отговори на молба и извършване на административни услуги е до 14 дни от датата на подаването й.

Заплащане на административните услуги - заповеди и тарифи

Академична справка се издава на действащи студенти без заплащане:
• За програма "Сократ";
• За конкурси за отпускане на правителствени стипендии за обучение чрез МОН;
• За други академични стипендии чрез Университета;
• За не семейни студенти с починал родител и член на семейството – инвалид;
• За студентки с деца до 6 годишна възраст.

Записване за нова учебна година:
Новоприетите студенти се записват съгласно заповед на Ректора след приключване на последното класиране.
Необходимите документи за записване се закупуват от университетските книжарници.
Записването може да става и от упълномощено от студента лице.
Студентските книжки се получават в първия учебен ден в съответната специалност;
• За положилите всички изпити през конкретната учебна година студенти необходимите документи за записване са студентска книжка и квитанция за платена семестриална такса.
Срокът е от 15 септември до 1 октомври.
Студентската книжка задължително се подпечатва от филиалните библиотеки.

Заплащане на студентска такса
Семестриална такса се заплаща в Паричен салон на СУ – Ректорат

Плащане на семестриални такси за 2021/2022 уч. г., зимен семестър чрез СУСИ

Кампанията в СУСИ за плащане на семестриалните такси за зимен семестър на 2021/2022 учебна година ще бъде в интервала 02.08.-30.09. 2021 г. и ще бъде достъпна от студентския профил. При нея се използва системата за разплащане на ePay/EasyPay. При такова плащане отпада необходимостта от получаване на печат за платена такса в студентската книжка и присъствено записване. Записването в отдел "Студенти" на студентите, отговарящи на общите изисквания и платили чрез СУСИ, става без да е необходимо присъствието на студента. Заверката на студентската книжка се осъществява в срок до две седмици от началото на семестъра (съгласно заповед РД 19-80/11.02.2020 г.).

За извършване на плащането операторът Ипей АД начислява съответни такси.

Кампанията не важи за приетите от зимен семестър на 2021/2022 уч. г. Студентите могат да заплащат семестриалната си такса чрез СУСИ за втори и всеки следващ семестър на следването си.

Подробна информация

Определените годишни такси за обучение се заплащат на две равни вноски, в началото на всеки семестър в определените срокове.

Продължаване на обучението с неиздържани изпити от предходната учебна година
Решението за условията, с които студентите се допускат да продължат образованието си през следващата учебна година, ако не са успели да положат успешно всичките си изпити, се взема от Факултетния съвет и се отнася за всички студенти във Факултета.
Ако имате неиздържани изпити на първа и втора сесия, от официалните табла можете да се информирате за възможностите дали и как да продължите обучението си.
Допуска се записване за нова учебна година с един не положен изпит само и единствено от предходната учебна година.
За да бъде осъществено такова записване, е необходимо:
• Да депозирате в отдел "Студенти" изрична молба (свободен текст) до Декана на Факултета;
• Да се информирате в отдел “Студенти” за взетото от Деканския съвет решение;
Ако молбата е одобрена, получавате индивидуален протокол за явяването си на изпит. Условният изпит се полага задължително до края на учебната година в рамките на редовните изпитни сесии.

Издаване на уверение
Уверението е официалният документ, удостоверяващ студентското положение; бланката е утвърдена чрез Държавен вестник и само тя се попълва, заверява, превежда, легализира.
Уверения се закупуват от книжарниците в Университета.
Попълват се собственоръчно и се заверяват в отдел "Студенти".
Използвайте записването си за нов семестър, за да подготвите и заверите всички необходими за годината уверения.

Легализиране на документи
Легализирането на документи се извършва от Министерство на образованието и науката. Необходимо ви е при кандидатстване за обучение в чужбина, най-често при признаване на положени изпити, академична справка и т.н. За подготовката на легализацията на програми за положени изпити е необходимо:
• Да разпечатате от сайта програмите на положените дисциплини, ако се обучавате по действащия учебен план;
• Да получите от секретарите на катедри конспектите и програмите на положените изпити, ако сте завършили образованието си;
• Да депозирате в Деканата на факултета подготвените програми заедно с академична справка или копие от дипломата си;
• В срок от 4 работни дни от Деканата да получите официалното писмо и заверените програми, които да депозирате в Министерството на образованието и науката.

Получаване на препоръки
Молба за препоръка можете да отправите към всеки член на преподавателската общност. Изготвената препоръка поставете в незапечатан плик, който преподавателят подписва.
Донесете незапечатания плик и препоръката в Деканата. Препоръки, засягащи кандидатстването в институция, която е подготвила нарочни образци, задължително се подписват от Декана или заместник-декана по международната дейност и се подпечатват в деканата.