Начало / Образование / Докторантури / Български граждани и граждани на страни-членки на ЕС / Прием за учебната 2023-2024 г. / Места за прием на докторанти по държавна поръчка за учебната 2023/2024 г.

   

Кандидатстване: 01.09.2023 г. - 31.10.2023 г.

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

- за приемане на редовни и задочни докторанти, за които държавата осигурява средства за издръжка на обучението им, за учебната 2023-2024 г. в съответствие с Решение № 441 от 22.06.2023 г. на Министерския съвет (Приложение № 1).

 

От 01.09.2023 г. до 31.10.2023 г. кандидатите подават следните документи до Ректора на СУ "Св.Климент Охридски":

1. Заявление по образец (изтегля се от интернет страницата на университета)

2. Декларация по образец (изтегля се от интернет страницата на университета)

3. Автобиография (европейски формат)

4. Копие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея. Завършилите при степенна структура на обучение, представят копия на дипломите за завършени образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” и приложенията към тях.

4.1. В случай че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка-оригинал (или нотариално заверено копие), в която да са отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от държавните изпити;

4.2. За кандидати, завършили Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на които издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, се допуска да представят уверение, издадено от отдел „Студенти“ към факултета. В Уверението да са отразени средният успех от семестриалните изпити и успехът от държавните изпити;

4.3. Лица, придобили в чужбина образователно-квалификационна степен „магистър“, признато по законодателството на съответната държава, могат да кандидатстват за обучение в докторска степен, след като са преминали процедура по признаване на образованието от Софийския университет.

ВАЖНО! Кандидатите за докторанти в професионално направление 3.6. Право трябва да са с придобита ОКС „магистър“ по „Право“.

ВАЖНО! Кандидатите за докторанти в професионално направление 7.1. Медицина трябва да са с придобита ОКС „магистър“ по професионална квалификация „магистър-лекар“.

5. Документ удостоверяващ платена такса за участие в кандидат-докторантски конкурс (50 лева за първи изпит по специалност и 50 лева по чужд език) - плащането се извършва само по банков път, от всяка търговска банка: сметката на СУ "Св.Климент Охридски" е:

 

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – Централно управление

Банкова сметка: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01,

BIC CODE: BNBGBGSD

Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски”

Вносител: Кандидат-докторантът

Задължителната информация, която трябва да съдържа банковия документ е: трите имена, ЕГН, град по местоживеене, факултета, към който е обявена докторантурата и кандидат-докторантската такса.

 

Документите се подават по електронен път в съответствие с изискванията на Инструкцията за електронно приемане на документи на СУ.

 

Телефони за контакт: 8462185, 9308445 – сектор „Докторанти“, Ректорат

 

Подробна информация относно необходимите документи и условия за кандидатстване можете да намерите на интернет страницата на СУ „Св. Климент Охридски“, рубрика „Образование“, раздел „Докторантури“ – Прием за учебната 2023/2024 г.

 

Приложение № 1

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за броя на приеманите за обучение докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз и на ЕИП, в СУ "Св. Климент Охридски" през учебната 2023-2024 г.

(брой)

 

 

шифър

 

Области на висше образование, професионални направления и докторски програми

образователна и научна степен "доктор"
редовно задочно
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
1. Педагогически науки
1.3. Педагогика на обучението по … 1 1
1 Методика на обучението по математика и информатика 1 1
4. Природни науки, математика и информатика
4.5. Математика 14 2
2 Математическа логика и приложенията ѝ 2
3 Алгебра, теория на числата и приложения 1 1
4 Математически анализ 2
5 Изчислителна математика 1
6 Математическо моделиране и приложение на математиката 1
7 Математическо моделиране и приложение на математиката (Геометрично моделиране) 1
8 Математическо моделиране и приложение на математиката (Мехатроника и роботика) 2 1
9 Теория на вероятностите и математическа статистика 2
10 Изследване на операциите 2
4.6. Информатика и компютърни науки 19 12
11 Информационни технологии (Образователен софтуер с VR/AR) 1
12 Информационни технологии (STEM игровизация) 1
13 Информационни технологии (Компютърно моделиране и програмиране, 1 - 12 клас) 1
14 Информационни технологии (ИТ и образователен софтуер за специални образователни потребности) 1
15 Информационни технологии (Големи обеми от данни) 1
16 Софтуерни технологии (Софтуерно инженерство) 2 1
17 Софтуерни технологии (Откриване на знания) 2 1
18 Софтуерни технологии (Управление на знания) 1
19 Информационни системи (Бази от данни) 1 1
20 Информационни системи (Системи, основани на знания) 1 1
21 Информационни системи (Паралелни и разпределени системи) 1 1
22 Информационни системи (Вградени и автономни системи) 1 1
23 Информационни системи (Наука за данните) 1 1
24 Компютърни науки (Машинно самообучение) 2 2
25 Компютърни науки (Високопроизводителни изчисления) 1 1
26 Компютърни науки (Tеория на езиците за програмиране и формални методи) 1 1
27 Компютърни науки (Алгоритми и структури от данни) 1
Общо: 34 15
ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
1. Педагогически науки
1.3. Педагогика на обучението по … 1 1
28 Методика на обучението по физика 1 1
4. Природни науки, математика и информатика
4.1. Физически науки 24 1
29 Астрономия и астрофизика 2
30 Метеорология 1 1
31 Физика на атомите и молекулите 4
32 Теоретична и математическа физика 2
33 Радиофизика и физическа електроника 2
34 Радиофизика и физическа електроника (с обучение на английски език) 1
35 Физика на плазмата и газовия разряд 1
36 Физика на плазмата и газовия разряд (с обучение на английски език) 1
37 Физика на вълновите процеси (вкл. нелинейна оптика и квантова електроника) 3
38 Физика на кондензираната материя 1
39 Ядрена физика 2
40 Физика на елементарните частици и високите енергии 2
41 Биофизика 1
42 Оптометрия 1
Общо: 25 2
ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ
1. Педагогически науки
1.3. Педагогика на обучението по... 0 1
43 Методика на обучението по химия 0 1
4. Природни науки, математика и информатика
4.2. Химически науки 14 1
44 Аналитична химия 1 1
45 Физикохимия (Дисперсни системи) 4
46 Физикохимия 1
47 Полимери 1
48 Неорганична химия 1
49 Теоретична химия 1
50 Теоретична химия (Изчислителна химия) 3
51 Органична химия 1
52 Химия на твърдото тяло 1
7. Здравеопазване и спорт
7.3. Фармация 6 0
53 Технология на лекарствените форми и биофармация 2
54 Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ 3
55 Фармакогнозия и фитохимия 1
Общо: 20 2
БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
1. Педагогически науки
1.3. Педагогика на обучението по … 1 1
56 Методика на обучението по биология 1 1
4. Природни науки, математика и информатика
4.3. Биологически науки 13 4
57 Хидробиология 1 1
58 Микробиология 1
59 Ботаника (Систематика на висши растения) 1
60 Физиология на животните и човека 1
61 Клетъчна биология 1
62 Биохимия 2
63 Молекулярна биология 1
64 Зоология (Зоология на гръбначните животни) 1
65 Ентомология 1 1
66 Паразитология и хелминтология 1
67 Генетика (Бактериална генетика) 1
68 Генетика (Синтетична биология) 1 1
69 Генетика (Генетика на човека) 1
5. Технически науки
5.11. Биотехнологии 2 0
70 Технология на биологично активните вещества 1 0
71 Биотехнология на пречиствателните процеси 1 0
Общо: 16 5
ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
1. Педагогически науки
1.3. Педагогика на обучението по … 1 0
72 Методика на обучението по география 1 0
3. Социални стопански и правни науки
3.7. Администрация и управление 3 0
73 Регионално развитие 3 0
4. Природни науки, математика и информатика
4.4. Науки за земята 13 0
74 Икономическа и социална география 2 0
75 Физическа география и ландшафтознание 1 0
76 Биогеография и география на почвите 1 0
77 Климатология 1 0
78 Хидрология на сушата и водните ресурси 1 0
79 Геоморфология и палеогеография 1 0
80 География на страните (Регионална и политическа география) 2 0
81 География на рекреацията и туризма 1 0
82 Картография (Тематично географско картографиране) 2 0
83 Петрология 1 0
Общо: 17 0
БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
2. Хуманитарни науки
2.4. Религия и Теология 12 1
84 Теология (Библеистика) 3 0
85 Теология (Историческо богословие) 4 0
86 Теология (Систематическо богословие) 2 1
87 Теология (Практическо богословие) 3 0
Общо: 12 1
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
3. Социални, стопански и правни науки
3.7. Администрация и управление 5 1
88 Стопанско управление 3 1
89 Стопанско управление (с обучение на английски език) 2 0
3.8. Икономика 16 7
90 Икономика и икономическа политика 2 1
91 Икономика и икономическа политика (с обучение на английски език) 1 0
92 Икономика и управление (Индустрия) 2 1
93 Аналитични изследвания върху данни (Data Science) 2 1
94 Аналитични изследвания върху данни (Data Science) с обучение на английски език 1 0
95 Приложение на изчислителната техника в икономиката 1 1
96 Приложение на изчислителната техника в икономиката (с обучение на английски език) 1 0
97 Приложна иконометрия и икономическо моделиране 1 1
98 Приложна иконометрия и икономическо моделиране (с обучение на английски език) 1 0
99 Счетоводство, одит и анализ на дейността на предприятието 2 1
100 Финанси, финансов анализ и финансов мениджмънт 2 1
Общо: 21 8
ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ
1. Педагогически науки
1.3. Педагогика на обучението по … 2 1
101 Методика на обучението по български език 1
102 Методика на обучението по литература 1 1
2. Хуманитарни науки
2.1. Филология 33 6
103 Българска литература (Българска възрожденска литература) 1 0
104 Българска литература (Българска литература от Освобождението до Втората световна война) 1 0
105 Българска литература (Българска литература от Втората световна война до 1989 г.) 1 0
106 Българска литература (Старобългарска литература) 1 0
107 Българска литература (Най-нова българска литература след 1989 г.) 1 0
108 Фолклористика (Антропология на българите. Български фолклор) 1 1
109 Теория и практика на превода (Теория на превода на славянските езици) 1 0
110 Славянски езици (Чешки език) 1 0
111 Славянски езици (Полски език) 1 1
112 Славянски езици (Съвременен руски език) 1 0
113 Славянски езици (Съвременен руски език - морфология) 1 0
114 Славянски езици (Сръбски и харватски език) 1 0
115 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (История на полската литература) 1 0
116 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Западноевропейска литература) 2 0
117 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (История на сръбската и хърватската литература) 1 0
118 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Сравнително балканско литературознание) 1 1
119 Български език (Морфология) 1 0
120 Български език (Социолингвистика) 1 0
121 Български език (История на българския книжовен език) 1 0
122 Български език (Синтаксис и прагматика) 1 0
123 Български език (Старобългарски език) 1 0
124 Български език (История на българския език) 1 0
125 Български език (Приложна лингвистика) 2 0
126 Руска литература (Стара руска литература) 1 0
127 Руска литература (Руска литература от 19. век) 1 0
128 Руска литература (Руска литература от 20. - 21.век) 1 0
129 Теория и история на литературата (Теория на литературата) 2 0
130 Общо и сравнително езикознание (Индоевропейско езикознание) 1 1
131 Общо и сравнително езикознание (Балканско езикознание) 1 1
132 Общо и сравнително езикознание (Общо езикознание) 1 1
Общо: 35 7
ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ
2. Хуманитарни науки
2.1. Филология 34 4
133 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Стара френска литература - Средновековие, Ренесанс, Класицизъм) 1
134 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съвременна бразилска литература) 1
135 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Американска литература на XIX век) – с обучение на английски език 1
136 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Викторианска литература) – с обучение на английски език 1
137 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Английска литература: от Ренесанс към Барок) – с обучение на английски език 1
138 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Най-нова американска литература – с обучение на английски език 1
139 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Английска литература: Романтизъм) - с обучение на английски език 1
140 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Японска литература и култура) 1
141 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Японско общество) 1
142 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Китайска литература и обществознание) 1 1
143 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Арабско литературознание) 1
144 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съвременна корейска литература) 1
145 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Персийско литературознание) 1
146 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Индийска литература и култура) 1
147 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съвременна скандинавска литература) 1
148 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Испанска литература XI-XVII век) 1
149 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Старогръцка литература) 1
150 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Близкоизточни изследвания и ислямознание - Арабско обществознание) 1
151 Германски езици (Семантика на английския език (на английски език)) 1
152 Германски езици (Фонетика и фонология на английския език (на английски език)) 1
153 Общо и сравнително езикознание (Анализ на дискурса) 1
154 Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Китайски език) 1 1
155 Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Китайски език и култура) 1 1
156 Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Съвременен корейски език и съвременно корейско общество) 1
157 Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Език и общество на Виетнам) 1
158 Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Персийско езикознание) 1
159 Семитско-хамитски езици (Арабско езикознание) 1
160 Теория и практика на превода (Новогръцки език) 1
161 Романски езици (Фонетика и фонология на съвременния португалски език) 1
162 Романски езици (Лексикология и фразеология на съвременния португалски език) 1
163 Романски езици (Социолингвистика на испанския език) 1
164 Романски езици (Фразеология на испанския език) 1
165 Класически езици (Новогръцко езикознание) 1
166 Класически езици (Класически езици) 1
167 Угро-фински езици (Угро-фински езици) 1
Общо: 34 4
ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ
2. Хуманитарни науки
2.3. Философия 21 2
168 Философия на науката 1
169 Онтология 1
170 Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на образованието) 5
171 Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на културата)
172 Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на съзнанието)
173 Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на езика)
174 Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философска антропология)
175 Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Метафизика)
176 Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия в средните училища) 1
177 Етика 1
178 Етика (Постмодерна етика)
179 Етика (Биоетика)
180 Логика 1
181 Логика (Приложна логика)
182 Логика (Логика в континенталната традиция)
183 Логика (Философска логика)
184 Естетика 1
185 Философия с преподаване на английски език 4
186 История на философията (Антична философия) 1
187 История на философията (Философия на Средновековието и Ренесанса) 1
188 История на философията (Философия на Новото време – XVII-XVIII век) 1
189 История на философията (Нова философия – ХIX век) 1
190 История на философията (Съвременна философия) 1
191 История на философията (Източна философия) 1
192 Реторика (История на реториката) 1 1
193 Реторика (Съвременна реторика)
194 Реторика (Невербална комуникация в реториката)
195 Реторика (Политическа реторика) на български и английски език
196 Реторика (Реторика във виртуалната среда)
3. Социални, стопански и правни науки
3.1. Социология, антропология и науки за културата 7 1
197 Културология (Историческа антропология на България) 1
198 Културология (История на българската култура през ново и най-ново време. Социална и културна история на България) 1
199 Културология (История на средновековната култура) 1
200 Социология 4 1
3.2. Психология 12 2
201 Педагогическа психология 1
202 Консултативна психология 1
203 Трудова, организационна и икономическа психология (Трудова психология) 1
204 Трудова, организационна и икономическа психология (Организационна психология) 1 1
205 Социална психология 1
206 Социална психология (Джендърна психология и изследвания на пола)
207 Социална психология (Социалнопсихологически изследвания на медиите и медийното въздействие)
208 Обща психология (Психология на личността) 1
209 Психология на виртуалния свят и социалните мрежи на английски език 1
210 Психология на виртуалния свят и социалните мрежи на български език
211 Културна и диференциална психология на английски език 1
212 Културна и диференциална психология на български език
213 Психология на развитието в детска и юношеска възраст 2 1
214 Психология на здравето 2
3.3. Политически науки 10 3
215 Публична администрация 1 2
216 Политология 5
217 Европеистика (Политика на разширяване на ЕС) 4 1
218 Европеистика (Исторически изследвания на ЕС)
219 Европеистика (Икономически изследвания на ЕС)
220 Европеистика (Медийна политика и право на ЕС)
221 Европеистика (Правни изследвания на ЕС)
222 Европеистика (Политологични изследвания на ЕС)
223 Европеистика (Политологични изследвания на ЕС – Eвропейска идентичност)
3.5. Обществени комуникациии и информационни науки 2 1
224 Книгознание, библиотекознание и библиография (Информационни ресурси) 1
225 Книгознание, библиотекознание и библиография (Популярна култура)
226 Книгознание, библиотекознание и библиография (Потребители и ползване на библиотеките)
227 Книгознание, библиотекознание и библиография (Специални библиотечни колекции) 1
228 Информационно-търсещи системи 1
Общо: 52 9
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
2. Хуманитарни науки
2.2. История и археология 18 4
229 История на България (История на средновековна България) 1 0
230 История на България (История на българските земи XV-XVII век) 1 0
231 История на България (История на Българското възраждане) 1 0
232 История на България (Нова българска история /1878-1944/) 1 1
233 История на България (Съвременна българска история) 1 0
234 Средновековна обща история (Градски ереси в Западна и Централна Европа: 11-14 век) 0 1
235 Стара история и тракология (Стара история) 1 0
236 Стара история и тракология (Тракология) 1 0
237 Нова и най-нова обща история (Нова балканска история) 1 0
238 Нова и най-нова обща история (Съвременна балканска история - Икономическа и социална история на Балканите през ХХ век) 1 0
239 Нова и най-нова обща история (Съвременна балканска история – Югославска Македония и Република Северна Македония) 1 0
240 Нова и най-нова обща история (Съвременна история) 1 0
241 Нова и най-нова обща история (История на Евразия и Русия) 1 0
242 Нова и най-нова обща история (Нова история) 1 0
243 Археология (Праистория: Бронзова епоха) 1 0
244 Археология (Класическа археология: Древен Рим 1 0
245 Археология (Тракийска археология) 1 0
246 Археология (Средновековна археология: Нумизматика) 1 0
247 Археология (Методи в археологията) 0 1
248 Документалистика, архивистика, палеография (Архивистика) 0 1
249 Документалистика, архивистика, палеография (Историческо образование) 1 0
3. Социални, стопански и правни науки
3.1. Социология, антропология и науки за културата 2 0
250 Етнология (Българска етнология) 1 0
251 Етнология (Българска етнология. Всекидневен живот в България втората половина на 20-ти – началото на 21 век) 1 0
Общо: 20 4
ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ
3. Социални, стопански и правни науки
3.5. Обществени комуникации и информационни науки 28
Медии и комуникации 28
252 Антропология на медиите 2
253 Визуална комуникация 2
254 Връзки с обществеността и комуникационно въздействие 3
255 Електронни медии 3
256 Интегрирани маркетингови комуникации 1
257 Интеркултурна комуникация 1
258 История на българската журналистика 1
259 Комуникационен мениджмънт и маркетинг на съдържание 4
260 Култура и медии 1
261 Медиен език и стил 1
262 Медиен мениджмънт и комуникация 1
263 Международна журналистика 1
264 Онлайн журналистика и комуникация 1
265 Пресжурналистика 2
266 Публикационни изследвания 2
267 Спортна журналистика 1
268 Теория на журналистиката и медиите 1
Общо: 28
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
3. Социални, стопански и правни науки
3.6. Право 26 18
269 Теория на държавата и правото. Политически и правни учения (Обща теория на правото) 2 1
270 Теория на държавата и правото. Политически и правни учения (Защита правата на човека) 1 1
271 Римско частно право 1 0
272 Гражданско и семейно право (Търговско право) 1 1
273 Гражданско и семейно право (Вещно право) 2 0
274 Гражданско и семейно право (Облигационно право) 1 2
275 Гражданско и семейно право (Семейно и наследствено право) 1 0
276 Гражданско и семейно право (Гражданско право: обща част) 1 0
277 Граждански процес 2 0
278 Трудово право и обществено осигуряване 1 2
279 Финансово право 1 1
280 Административно право и административен процес 2 1
281 Конституционно право 2 2
282 Наказателно право 2 2
283 Наказателно право (Криминология) 1 1
284 Наказателнопроцесуално право 1 1
285 Криминалистика 1 1
286 Право на Европейския съюз 2 1
287 Международно частно право 1 1
3.3. Политически науки 1 0
288 Международни отношения 1 0
Общо: 27 18
ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА
1. Педагогически науки
1.2. Педагогика 22 1
289 Специална педагогика 3
290 Социална педагогика 1
291 Гражданско образование 1
292 Логопедия 6
293 Предучилищна педагогика 5
294 Медийна педагогика 5
295 Начална училищна педагогика 1 1
1.3. Педагогика на обучението по … 10 0
296 Методика на обучението в детската градина и началното училище по техника и технологии 2
297 Методика на обучението в детската градина и началното училище по български език и литература 1
298 Методика на обучението по музика 4
299 Методика на обучението по изобразително изкуство 2
300 Методика на обучението по физическо възпитание и спорт 1
Общо: 32 1
ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА
1. Педагогически науки
1.1. Теория и управление на образованието 0 1
301 Образователен мениджмънт 1
1.2. Педагогика 6 6
302 Теория на възпитанието и дидактиката 3 3
303 Теория на възпитанието и дидактиката (Теория на възпитанието) 1
304 Теория на възпитанието и дидактиката (Андрагогия) 2
305 Теория на възпитанието и дидактиката (Педагогическа социология) 1
306 Теория на възпитанието и дидактиката (Професионално образование) 1
307 Теория на възпитанието и дидактиката (Социална педагогика) 1
3. Социални, стопански и правни науки
3.4. Социални дейности 0 2
308 Социални дейности (Клинична работа с лица с онкологични заболявния) 1
309 Социални дейности (Диагностика в социалната работа) 1
Общо: 6 9
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
7. Здравеопазване и спорт
7.1. Медицина 8 2
310 Акушерство и гинекология 1
311 Имунология 1
312 Кардиология 1
313 Кардиохирургия 1
314 Очни болести 1
315 Педиатрия 1 1
316 Физикална и рехабилитационна медицина 1
317 Хирургия 1
318 Вътрешни болести 1
Общо: 8 2
ВСИЧКО: 387 87
ОБЩО: 474