Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Михал Валериев Павлов, Факултет по класически и нови филологии

Зала 247, Ректорат на СУ

Публична защита на Михал Валериев Павлов, докторант в задочна форма на обучение за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по чужд език – испански език) с дисертационен труд на тема: „Лингводидактически проблеми на испанската ихтиологическа терминология“.

 

Научен ръководител: проф. д-р Милена Петрова Йорданова

Председател на научното жури: проф. дфн Димитър Веселинов Димитров

 

  • Автореферат

Рецензии:

  • проф. дфн Димитър Веселинов Димитров - BG , EN
  • доц. д-р Весела Кирилова Славова - BG , EN

 

Становища:

  • проф. д-р Татяна Гаврилова Ангелова - BG , EN
  • доц. д-р Мария Тодорова Нейкова - BG , EN
  • доц. д-р Даниела Василева Боянова-Минкова - BG , EN