Начало / Университетът / Бургаски филиал на Софийския университет / Новини от филиала в Бургас / Лидери в областта на данъчното облагане и митническо законодателство идват в Бургас за престижен форум

   

12.04.2023

ProletnaAkademia

 

„Пролетна академия за данъци и мита” е първата изнесена академия на Стопанския факултет към Софийския университет

 

Актуални въпроси за митническата политика и законодателство на Европейския съюз и други актуални теми от тази сфера ще бъдат разгледани по време на „Пролетна академия за данъци и мита”. Събитието е първата изнесена академия на Стопанския факултет към Софийският университет „Св. Климент Охридски“ в Бургас.

Организатори на престижния форум са Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Център за образователни услуги на Стопанския факултет, магистърски програми „Митнически и данъчен контрол“ и „Икономика и управление на публични ресурси“ на Стопанския факултет в партньорството на Община Бургас, Ernst & Young България и Филиалът на университета в Бургас.

Инициативата ще събере водещи имена в областта на данъчното облагане и митническо законодателство в зала „Георги Баев” на Културен център „Морско Казино" на 26-ти и 27–ми април.

Всички участници ще получат документ от СУ „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет - Център за образователни услуги, съгласно Наредбата за единните държавни изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от ВУ в двумесечен срок (ПМС №215/12.08.2004 г.).

Академията ще даде по-добри шансове за кариерно развитие и ще представи тенденциите в най-новата практика на Съда на ЕС по дела в сферата на прякото данъчно облагане и законодателни инициативи на ЕС в сферата на прякото данъчно облагане. На срещите ще се информирате относно развитието на Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане и влиянието на Многостранна конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби.

На място ще се разглежда вариантите за разрешаване на данъчни спорове в Европейския съюз. Участниците ще получат знания относно актуални въпроси на митническата политика и законодателство на Европейския съюз, както и митническите регулации и икономически аспекти на вноса на стоки в ЕС. Ще се разглеждат въпроси, свързани с облагане на поведението и нови данъци: енергийни данъци, свръхпечалби, диференцирани ставки и дигитализацията на облагането, електронна търговия, криптовалутите; ще бъде представено трансферното ценообразуване.

Екипът от лектори в двата дни на проявата включва:

Доц. д-р Цветан Мадански е преподавател по митнически и данъчен контрол в Стопанския факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. Има 30 години трудов стаж, от

които 26 в системата на митниците, като е преминал през всички нива – от стажант митнически инспектор, митнически инспектор, главен митнически инспектор, началник на митническо учреждение, държавен инспектор в Инспектората на Агенция „Митници“, държавен експерт в дирекция „Митнически режими и процедури“ и главен секретар на Агенция „Митници“. През 2001 г. е участвал в проект с френската митническа администрация „Митнически контрол и борба с корупцията“ в гр. Тулуза. От 2007 г. до 2012 г. е лектор в Национален учебен център в Агенция „Митници” – ЦМУ. Ръководител на Магистърска програма „Митнически и данъчен контрол“ в Стопански факултет на СУ.

Доц. д-р Савина Михайлова-Големинова, Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, като за периода 1993-2019г. е била в екипа на Юридическия факултет, Катедра „Административно-правни науки“ на университета. Преподавател по финансово и данъчно право и ръководител на Магистърска програма „Икономика и управление на публични ресурси“ в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Специализирала е в IFBD (Амстердам, Нидерландия) и в Оксфордския университет (Обединено кралство).Член e на Софийската адвокатска колегия, на Европейската асоциация на данъчните професори (EATLP) и на Международната фискална асоциация (IFA). Автор на публикации в областта на финансовото и данъчното право. Владее български, английски и руски език.

Д-р Иван Лазаров работи в академичния отдел на Международното бюро за фискална документация (IBFD) в Амстердам, Нидерландия. През 2021 защитава докторската си теза в Института по австрийско и международно данъчно право при Икономическия университет – Виена, Австрия. Има магистърска степен (LL.M.) от Католическия университет в Льовен (KU Leuven), Белгия, както и магистърска степен по право от Софийския университет.

Ирена Ставрева има 25 години трудов стаж в системата на митниците, като е преминала през различни нива – митнически инспектор, държавен митнически инспектор и началник на отдел „Митнически режими и процедури“ в Регионална митническа дирекция Варна. От 2002 г. досега е лектор и наставник на новоназначени служители в Агенция „Митници”. Има специализации в Кралство Белгия, като стипендиант на Световната митническа организация и в Република Франция. Член на екипа на Магистърска програма „Данъчен и митнически контрол“, Стопански факултет на СУ.

Иван Антонов - главен юрисконсулт в дирекция СИДДО при Централно управление на Национална агенция за приходите. Водещ специалист в областта на автоматичния обмен на информация – FATCA, Common Reporting Standard, Country-by-Country Reporting, Директива 2011/16/ЕС, Директива 2014/107/ЕС и др. Член е на Комитета за административно сътрудничество в данъчната област към Европейската комисия, както и на Работната група за автоматичен обмен на информация към Глобалния форум за прозрачност и обмен на информация към ОИСР.

Милен Райков е съдружник в EY България. Той е адвокат и съпредседател на данъчната комисия на AmCham в България. С 18-годишен професионален опит във всички сфери на данъчното облагане, ключовият му опит е в областта на косвените данъци, данъчната политика, хармонизация на законите и реформи, спорове, насърчаване на инвестиции. Той работи активно за подготовката на присъединяването на България и Хърватия към ЕС. Той е и член на борда в автомобилния клъстер България.

Лора Терзиева е адвокат с над 5 години опит и част от Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“. Основният фокус на Лора е върху косвени данъци, съдействие на клиенти в хода на данъчни проверки и ревизии и процесуално представителство по административни дела. Има опит в изготвянето на запитвания до компетентните органи относно данъчното облагане на конкретни операции и на становища по предложения за промени в данъчното законодателство. През последните години Лора активно е участвала в няколко производства пред Съда на Европейския съюз както и в международни проекти, свързани с бизнес реорганизация, регулаторно съответствие и данъчно планиране.

Николета Нешева е адвокат към данъчната практика на „Ърнст и Янг“ България. През последните години работи основно в сферата на данъчното право и процес. От 2021 г. Николета е докторант по данъчно право в Юридическия факултет на Софийския университет. Предмет на нейното научно изследване е облагането на доходите от виртуални валути и криптовалутите в светлината на данъчното законодателство.

Камелия Маринова е мениджър в данъчния екип на ЕУ България с фокус върху международното данъчно облагане, данъчно структуриране, трансферни цени и сделки по придобивания. Има значителен опит в предоставянето на данъчни услуги в тези сфери на местни и мултинационални клиенти от различни индустрии. Камелия има магистърска степен със специалност Международно бизнес право към Университета в Тилбург, Нидерландия. Също така придобива и квалификация за международно данъчно облагане ADIT (Advanced Diploma in International Taxation), акредитирана от Chartered Institute of Taxation във Великобритания.