Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Магистърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Музика / Музикална педагогика – ръководство на фолклорна формация

   

Срок на обучение: 2 семестъра

 

Форма на обучение: редовна (платено обучение)

 

 

Ръководител: гл. ас д-р Марина Апостолова

 

e-mail: mgapostolo@uni-sofia.bg

 

 

Комплексната насоченост на програмата осигурява широкопрофилна подготовка, даваща необходимите професионално-педагогически и социални компетентности, които трябва да притежава музикалният педагог. Професионалната подготовка на Магистъра – музикален педагог - ръководител на фолклорна формация предполага задълбочени теоретични познания в областта на българския музикален фолклор.

 

Теоретичната и практическата подготовка се реализира чрез задължителните, избираемите и факултативните учебни дисциплини, които подчертават теоретико-приложната насоченост на магистърската програма.

 

Придобитите в процеса на обучение професионални компетентности се изразяват в прилагането на иновативни методи и форми на работа, ориентирани към компетентностен подход в обучението, развиващ креативност и творческото мислене.

 

Те са свързани и имат отношение към планирането и организирането на възпитателната дейност, откриването, регистрирането и развиването на музикалноизпълнителските и музикалноаналитините способности, когнитивните, социалните и творчески умения. Придобитите социални компетентности подпомагат изграждане на позитивна образователна среда, оказваща подкрепа, насочена към подобряване на резултатите от обучението, усвояване на знания. Придобиването на умения и нагласи, за самостоятелен живот, за междуличностно и междукултурно общуване, съдейства за възпитанието, развитието и изявата на личностния потенциал, насърчава и формира положително отношение към музикално изкуство.

 

Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

 

Тази цел се покрива с квалификационната характеристика на специалност, в която се посочва какво трябва да знае и умее завършилият специалист с квалификационно наименование учител по музика:

 

- Притежава широк спектър от теоретични и практически знания за развиване на творческите способности на учениците.

 

- Познава спецификата на индивидуалната самостоятелна творческа изява.

 

- Познава спецификата на груповото музициране.

 

- Планира и организира индивидуалната и колективната творческа изява на учениците в процеса на музикално-изпълнителската дейност;

 

- Прилага подходящи и специфични методи за оценка на постиженията на учениците, съобразени с възрастта и степента на трудност.

 

- Притежава познания свързани с ключови компетентности заложени в Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот.

 

- Притежава знания в областта на стратегиите и прилаганите политики насочени към развиване на уменията на учениците.

 

- Притежава знания за реализиране на интердисциплинарно обучение посредством средствата на съвременните информационни и комуникационни технологии.

 

- Демонстрира способност за справяне с организационни проблеми;

 

- Разбира заложените цели и очаквани резултати в контекста на музикалнообразователния процес.

 

Професионални компетенции и професионална реализация

 

Квалификационната характеристика определя и длъжностната характеристика на магистъра по музикална педагогика. Той има право да работи като:

 

➢ Учител по музика в системата на предучилищното и училищното образование (детските градини, училищата, центровете за подкрепа за личностно развитие и специализираните обслужващи звена)

 

➢ Учител, преподавател, музика в занимания по интереси

 

➢ Учител, музика в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата

 

Условия за кандидатстване

 

В Магистърска програма Музикална педагогика - ръководство на фолклорна формация могат да кандидатстват студенти завършили ОКС“ Бакалавър“. Завършилите други образователни направления, освен 1.3 Педагогика на обучението по…(музика) и 8.3 Музикално и танцово изкуство полагат интегриран кандидатстудентски изпит:

 

- по музикален инструмент, или пеене (изпълнение по избор на песен или музикално произведение, с осигурен личен музикален инструмент)

 

- по теория на музиката (по приложен конспект)

 

Конспект за магистърска програма Музикална педагогика – ръководство на фолклорна формация

 

 1. Звук, тон, шум. Качества на тона. Натурален звукоред.
 2. Музикална система. Музикален звукоред
 3. Музикален строй. Темпериран строй. Енхармонизъм. Полутонове- диатонични и хроматични.
 4. Линейно-нотна система. Нотни ключове. Нотиране и четене на „сол“ и „фа“ ключ.
 5. Записване трайността на тоновете. Начини за удължаване стойността на нотите. Паузи
 6. Прости интервали. Мелодични и хармонични. Количествена и качествена величина на интервалите. Обръщение на интервалите. Строеж, определяне, слухови задачи.
 7. Лад, тоналност, гама. Тоналности до 7 знака. Видове тоналности. Квинтов и квартов кръг- dur, moll.

 

Литература

 

Основна:

 

 1. К. Константинов – Обща теория на музиката, ДИ „Наука и изкуство“, 1960
 2. П. Минчева, П, Попова – Елементарна теория на музиката. Задачи и упражнения, ДИ Музика, 1987
 3. П. Хаджиев – Елементарна теория на музиката, Издателство Музика, София, 1983
 4. Р. Дюлгерова-Пръвчева – Теория на музикалните елементи. Тестове, Нов български университет, 2017

 

Допълнителна:

 

 1. В. А. Вахромеев - Елементарна теория на музиката, ДИ „Наука и изкуство“, 1963
 2. И. В. Способин - Елементарна теория на музиката, ДИ „Наука и изкуство“, 1956

При подготовката на студентите в магистърската програма се прилага смесен вариант на обучение, чрез който се съчетават присъствени и виртуални занимания. По този начин се осигурява независимост от време и място с използване на електронна платформа. Така се постига индивидуализация и диференциация на учебния процес, с възможност за прилагане на различни стилове на преподаване и учене, организация на съвместни синхронни и асинхронни учебни дейности в процеса на обучение.