Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Магистърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Музика / Музикална педагогика

   

Срок на обучение: 2 семестъра

 

Форма на обучение: редовна ( платено обучение)

 

Прием: от зимен семестър

 

 

 

Ръководител: гл. ас. д-р Ралица Димитрова

 

e-mail: r.dimitrova@fnoi.uni-sofia.bg

 

 

 

Квалификационната характеристика покрива целите на специалност Музика в образователно-квалификационната степен „магистър“. Комплексната насоченост на програмата разширява параметрите на познанието и уменията, което открива нови богати възможности за практическата реализация на завършилия специалист с квалификационно наименование (професионална квалификация) „Учител – Музикален педагог“. Високата информационна осведоменост в областта на музикалното изкуство се съчетава с необходимите степени в областта на компютърните музикални технологии Този синтез отваря врати съм евристично мислене и иновативен подход в музикалната педагогика. Квалификационната характеристика на музикалния педагог изисква следните умения и знания:

 

  1. Да планира, организира и провежда експериментално- изследователска дейност.
  2. Да умее да осъществява диагностични процедури, свързани с музикалното развитие на личността
  3. Да популяризира необходимостта от практическото приложение на новите образователни технологии в музикалната педагогика.
  4. Да овладее знания и умения за работа в интеркултурното пространство.
  5. Да овладее умения за организационно-управленчески дейности в системата на образованието и институциите на културата.

 

Професионалната подготовка на магистъра по музикална педагогика обхваща следните области: психология, педагогика, музикална теория, компютърни технологии, мениджмънт и изпълнителско изкуство.

 

Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

 

Тази цел се покрива с квалификационната характеристика на специалност, в която се посочва какво трябва да знае и умее завършилият специалист с квалификационно наименование учител по музика:

 

- Да планира, организира и провежда преподавателска и възпитателна дейност в часовете по музика, разкривайки и съдействайки за развитието на музикалните заложби на децата.

 

- Да прилага на практика получените знания за своята професия.

 

- Да прилага интегрално психолого-педагогическите и музикални знания.

 

- Да провежда експериментално-изследователска дейност.

 

- Да умее да осъществява диагностични процедури, свързани с музикалното развитие на личността.

 

- Да умее да наблюдава, изучава, отчита и стимулира творческата индивидуалност на всяко дете.

 

- Да умее да търси и прилага конкретен подход според индивидуалните различия на личността.

 

- Да умее да прилага инструменталните си умения в различни форми на концертно-артистични изяви.

 

Професионални компетенции и професионална реализация

 

Квалификационната характеристика определя и длъжностната характеристика на магистъра по музикална педагогика. Той има право да работи като:

 

- музикален педагог във всички степени на образованието (детски заведения, начален, среден и горен курс на СУ);

 

- музикален педагог в паралелките с разширено изучаване на музика (І–VІІІ клас) в СУ;

 

- музикален педагог с профилирано изучаване на музика (ІХ-ХІІ клас) в СУ;

 

- преподаватели във ВУЗ с педагогическа насоченост;

 

- сътрудници в научно-изследователски лаборатории, центрове и институти по музика;

 

- административни ръководители на учебни заведения, провеждащи обучение по музика в средното образование;

 

- административни длъжности към общински и регионални комисии по образованието и културата;

 

- административни длъжности към национални и правителствени институции, осъществяващи дейности в областта на музикалното образование и култура.

 

 

 

Условия за кандидатстване

 

В магистърска програма Музикална педагогика могат да кандидатстват студенти завършили бакалавърска степен по „Музика“ или „Музикална педагогика“ или други музикални специалности.

При подготовката на студентите в магистърската програма се прилага смесен вариант на обучение, чрез който се съчетават присъствени и виртуални занимания. По този начин се осигурява независимост от време и място с използване на електронна платформа. Така се постига индивидуализация и диференциация на учебния процес, с възможност за прилагане на различни стилове на преподаване и учене, организация на съвместни синхронни и асинхронни учебни дейности в процеса на обучение.