Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Магистърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специална педагогика / Жестов език и билингвистичво образование

   

Срок на обучение: 2 семестъра

 

Форма на обучение: редовна (платено обучение)

 

 

Ръководител: проф. д-р Цанка Попзлатева

 

e-mail: popzlateva@uni-sofia.bg

 

тел.: 0885 289 669

 

 

 

Магистърската програма подготвя специалисти в професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика) с цел да бъде създадена нова образователна среда, която да интегрира Българския жестов език като пълноправен език за учене и преподаване в масовите училища (Закон за българския жестов език, ДВ. бр. 9 от 02.02.2021). Завършилите магистри придобиват професионална квалификация „Ресурсен учител по билингвистично образование с български жестов език“ и ключова компетентност за оказване на обща, допълнителна и специална подкрепа за личностно развитие на глухи деца/ученици във всички училищни степени.

 

Магистърската програма „Жестов език и билингвистично образование“ е предназначена за бакалаври с учителска правоспособност и комуникативна компетентност по Български жестов език.

 

Приемът на студентите се извършва в зимен семестър, по документи (успех от дипломата за висше образование) и чрез проверка на комуникативната компетентност по български жестов език чрез събеседване по тематика на програмата.

 

В обучението са включени научни дисциплини с теоретичен, методологичен и практико-приложен характер, които изграждат ценностно отношение към потенциала на говоримия български и на българския жестов език по хибриден начин да преодоляват комуникативните бариери в училищния клас и осигуряват качествено образование за всички ученици. Студентите ще усвоят иновационни образователни стратегии, международно признати билингвистични методики за преподаване и учене, както и модерни информационни технологии за създаване на мултимедийни образователни ресурси в различни езикови модалности. Предвидени са лекционни курсове, семинари, практически упражнения и текуща практика, които са провеждат по график в аудитория, дигитална среда и реални образователни ситуации.

 

Студентите се дипломират чрез полагане на държавен изпит или със защита на магистърска теза.

 

Професионалната реализация на завършилите МП „Жестов език и билингвистично образование“ е по професии и длъжности, включени в Националната класификация на професиите: Ресурсен учител по билингвистично образование с български жестов език (БЖЕ); Учител методик по билингвистично образование с БЖЕ; Преподавател по билингвистично образование с БЖЕ във висше училище ; Преводач - жестов превод в образованието; Учител/ Преподавател по БЖЕ в занимания по интереси; Учител по БЖЕ в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата.

 

Дипломираните магистри могат да работят в системата на предучилищното и училищното образование, висшето образование, социалната сфера и всички институции, които предлагат услуги и дейности в подкрепа на личностното развитие на глухи и на други деца/ученици с индивидуална потребност от комуникация и образование и чрез БЖЕ.

 

➢ Регионални центрове за подкрепа на приобщаващото образование;

 

➢ Центрове за специална образователна подкрепа;

 

➢ Дневни центрове за деца с увреждания, центрове за рехабилитация на слуха и говора, центрове за ранна интервенция;

 

➢ Държавни и частни образователни структури за предучилищна и училищна подготовка, профилирани гимназии;

 

➢ Държавни и частни специални училища за деца със сензорни увреждания, частни центрове и кабинети;

 

➢ Експертни комисии за оценяване на специалните комуникативни потребности на деца и възрастни;

 

➢ Неправителствени организации за деца със специални образователни потребности;

 

➢ Клубове по интереси в детската градина и училището (култура, изкуство, спорт), художествени формации по танц, балет, музика, театър;

 

➢ Центрове за изследвания и съвременно образование;

 

➢ Домове за медико-социални грижи за деца, центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за деца, лишени от родителска грижа;

 

➢ Държавна и обществена администрация, Министерство на образованието и науката, регионални инспекторати по образованието.

 

Конспект за събеседване и проверка на билингвалната комуникативните компетентност за магистърска програма „Жестов език и билингвистично образованието“

 

  1. Лична мотивация за кандидатстване в МП „Жестов език и билингвистично образованието“
  2. Закон за българския жестов език (Обн. ДВ. бр. 9 от 02.02.2021)
  3. Актуално състояние и проблеми на приобщаващото образование на глухите деца и ученици в масовите и в специалните училища;
  4. Очаквания за развитие на професионалните компетентности чрез обучението в магистърската програма.
  5. Самооценка на комуникативната компетентност в Български жестов език и говорим български език (устен и писмен)

При подготовката на студентите в магистърската програма се прилага смесен вариант на обучение, чрез който се съчетават присъствени и виртуални занимания. По този начин се осигурява независимост от време и място с използване на електронна платформа. Така се постига индивидуализация и диференциация на учебния процес, с възможност за прилагане на различни стилове на преподаване и учене, организация на съвместни синхронни и асинхронни учебни дейности в процеса на обучение.