Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Магистърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специална педагогика / Педагогика на зрително затруднените (за завършили специална педагогика и други педагогически специалности)

   

Срок на обучение: 3 семестъра

 

Форма на обучение: задочна (платено обучение)

 

 

 

Ръководител: проф. дпн Мира Цветкова-Арсова

 

e-mail: mcvetkova@uni-sofia.bg

 

тел.: 02/9706 229

 

 

 

Приемът в тази магистърска програма се извършва по документи, по успех от дипломата за висше образование, в зимен семестър. Необходима е диплома за придобита педагогическа правоспособност.

 

Тази магистърска програма цели да разшири и задълбочи знанията и уменията, придобити по различни педагогически специалности в бакалавърска степен, както и да изгради нови познания и практически умения. Тя предвижда да подготви професионалисти в редица специфични области. Програмата си поставя за цел да предложи управленски опит и умения, както и да създаде изследователски качества. Магистърската програма позволява да се получат необходимите умения в областта на рехабилитация на възрастни късноослепели лица, по брайлово писмо и по всички специални програми, преподавани на зрително затруднени ученици в специалните и в масовите училища.

 

Чрез магистърската програма ще се получат знания и умения за:

 

- особеностите в преподаването на зрително затруднени ученици в специалните училища и в системата на приобщаващото образование;

 

- специалните програми, преподавани на зрително затруднени ученици;

 

- брайловото писмо при слепите;

 

- ранно въздействие при зрително затруднени деца в доучилищна възраст;

 

- работа с родителите на зрително затруднени деца и ученици;

 

- познания за работа с ученици с множество увреждания и сляпоглухи;

 

- различни видове терапии подходящи за зрително затруднени деца и ученици;

 

- формиране на управленски качества;

 

- създаване на изследователски умения и компетенции;

 

- познания по специална педагогика на национално и международно ниво.

 

Изискванията към професионалните качества и компетенции на магистъра по Педагогика на зрително затруднените са:

 

- да преподават по специалните програми: полезни умения, ориентиране и мобилност, зрително подпомагане;

 

- да преподават в начален курс на училищата за деца с нарушено зрение;

 

- да преподават в среден курс на училищата за деца с нарушено зрение при наличие на друга базисна специалност;

 

- да работят като възпитатели в училищата за деца с нарушено зрение;

 

- да бъдат специалисти по рехабилитация на възрастни зрително затруднени;

 

- да бъдат ресурсни учители в системата на приобщаващото образование;

 

- да бъдат учители по ранно въздействие и консултанти на родителите;

 

- да са учители-терапевти на зрително затруднени деца и ученици;

 

- да са учители на сляпоглухи;

 

- да бъдат учители на зрително затруднени с множество увреждания;

 

- да заемат ръководни длъжности в специалните училища, в ресурсните служби и в други служби за зрително затруднени;

 

- да бъдат специалисти по проблемите на зрително затруднените лица в системата на социалните грижи здравеопазването и образованието;

 

- да преподават по педагогика на зрително затруднените във висшите учебни заведения и колежите и да са специалисти в областта на научно-изследователската дейност.

 

Магистърската програма дава професионална квалификация: Специален педагог, учител на зрително затруднени.

При подготовката на студентите в магистърската програма се прилага смесен вариант на обучение, чрез който се съчетават присъствени и виртуални занимания. По този начин се осигурява независимост от време и място с използване на електронна платформа. Така се постига индивидуализация и диференциация на учебния процес, с възможност за прилагане на различни стилове на преподаване и учене, организация на съвместни синхронни и асинхронни учебни дейности в процеса на обучение.