Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Магистърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специална педагогика / Специална педагогика (за завършили други специалности)

   

Срок на обучение: 4 семестъра

 

Форма на обучение: задочна (платено обучение)

 

 

 

Ръководител: доц. д-р Данка Щерева

 

тел.: 02/9706 253

 

e-mail: djankulova@uni-sofia.bg; shtereva.dan@abv.bg

 

 

 

Условия за прием:

 

В тази магистърска програма могат да кандидатстват всички специалисти със завършена бакалавърска степен от всички специалности/ хуманитарни, технически, икономически, медицински и др./

 

Приемът на студентите се извършва по документи-дипломата за завършено висше образование. Класирането се реализира по успех от споменатата дипломата. /Информация за сроковете, процедурите и таксите може да бъде намерена на интернет страницата на ФНОИ/.

 

Обучението в магистърската програма започва в зимен семестър на съответната учебна година.

 

Образователни цели:

 

Програмата е насочена към професионална подготовка на специални педагози / ресурсни учители. Това са кадри с висока квалификация и подготвеност за работа с деца и ученици със специални образователни потребности (СОП)- със слухови, зрителни, интелектуални, невро-соматични увреждания, деца от аутистичния спектър, множество увреждания. Академичната подготовка включва знания и умения в областта на базисните за специалността науки - психолого-педагогически, медико-биологични както и профилиращи дисциплини, свързани с упражняването на професията- специален педагог /учител на деца със СОП / ресурсен учител.

 

 

 

 

Професионална реализация:

 

Магистърската програма дава нови възможности на завършилите други специалности да придобият висока квалификация за професионална реализация като:

 

специален педагог /ресурсен учител в предучилищна степен за работа с деца със специални образователни потребности;

 

специален педагог /ресурсен учител в начален етап на обучение;

 

специален педагог/ ресурсен учител в прогимназиален етап на обучение;

 

специален педагог/ ресурсен учител за работа в гимназиален етап на обучение;

 

специален педагог за работа в защитено жилище; в дневни центрове;

 

специален педагог за работа с деца с леки комбинирани увреждания ,както и със значителни увреждания ;

 

специален педагог за работа с деца от аутистичния спектър;

 

В системата на приобщаващо образование специалният педагог може да работи в: ресурсни центрове , центрове за подкрепа на личностното развитие, професионални центрове , асоциации и др.

 

Тези специалисти могат да извършват следните дейности: ресурсно подпомагане; възпитателно-образователна; корекционно-образователна, експертна, управленска и други, за деца със специални образователни потребности в различните образователни степени.

 

Дипломираните магистри могат да продължат своето научно-образователно израстване и в докторантски програми.

При подготовката на студентите в магистърската програма се прилага смесен вариант на обучение, чрез който се съчетават присъствени и виртуални занимания. По този начин се осигурява независимост от време и място с използване на електронна платформа. Така се постига индивидуализация и диференциация на учебния процес, с възможност за прилагане на различни стилове на преподаване и учене, организация на съвместни синхронни и асинхронни учебни дейности в процеса на обучение.