Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Магистърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Физическо възпитание и спорт / Иновации в училищното физическо възпитание (за кандидати с придобита професионална квалификация учител по физическо възпитание и спорт)

   

Срок на обучение: 2 семестъра

 

Форма на обучение: задочна (платено обучение)

 

 

 

Ръководител: гл. ас. д-р Иван Симеонов

 

e-mail: ivanhs@uni-sofia.bg

 

 

 

Магистърската програма „Иновации в училищното физическо възпитание" е насочена към специалисти, които вече имат придобита професионална квалификация "учител по физическо възпитание и спорт“ и търсят осъвременяване и развитие на своите знания и умения в тази специалност.

 

Основната цел на програмата е да предложи подходящо продължение на бакалавърската степен в същата професионална област. Чрез включените в нея учебни дисциплини се осигурява необходимото надграждане на педагогическите и теоретико-методическите знания и умения на завършилите специалност „Физическо възпитание и спорт“. По този начин се цели изграждането на висококвалифицирани педагогически кадри с актуални познания по проблематиката на учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“, които ще умеят да реализират учебно-възпитателния процес във всички степени и етапи в образователната система на Република България.

 

Учебният план е структуриран чрез въвеждането на компетентностна рамка, която ясно показва знанията, уменията и практическата подготовка, които магистърът по „Иновации в училищното физическо възпитание“ ще придобие по време на обучението.

 

По време на курса на обучение се обръща специално внимание на съвременните тенденции и подходи за контрол, оценка и оптимизация на учебния процес по физическо възпитание и спорт.

 

Условия за кандидатстване: В програмата могат да кандидатстват завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ със специалност „Физическо възпитание и спорт“ и учителска правоспособност.

 

Класирането на кандидатите за платено обучение става по успеха от дипломата за завършено висше образование, За обучение в магистърската програма се допускат само кандидати, завършили висшето си образование с успех не по-малко от „добър“.

 

Дейностите по създаването на магистърската програма се осъществяват с подкрепата на проект BG05M2OP001-2.016-0018 „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната eкосистема“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ в частта й за модернизация за висшето образование, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

При подготовката на студентите в магистърската програма се прилага смесен вариант на обучение, чрез който се съчетават присъствени и виртуални занимания. По този начин се осигурява независимост от време и място с използване на електронна платформа. Така се постига индивидуализация и диференциация на учебния процес, с възможност за прилагане на различни стилове на преподаване и учене, организация на съвместни синхронни и асинхронни учебни дейности в процеса на обучение.