Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Магистърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Предучилищна и начална училищна педагогика / Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)

   

Срок на обучение: 4 семестъра

 

Форма на обучение: задочна (платено обучение)

 

 

 

Ръководители: проф. д-р Илиана Мирчева, доц. д-р Любка Алексиева, доц. д-р Николай Цанев, доц. д-р Анна Георгиева

 

e-mail: imircheva@uni-sofia.bg; l.aleksieva@fppse.uni-sofia.bg; n.tsanev@fppse.uni-sofia.bg; ag@uni-sofia.bg

 

 

 

Програмата има за цел подготовката на висококвалифицирани педагогически кадри за реализиране на учебно-възпитателния процес от първи до четвърти клас. Чрез включените в нея учебни дисциплини се осигурява необходимата психолого-педагогическа и методическа подготовка на завършили ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ специалности без педагогическа и/или учителска правоспособност.

 

Магистрите, завършили успешно програмата получават образователно-квалификационна степен „Магистър – педагог, начален учител“ и могат да се реализират като: начален учител; учител-възпитател в началния етап на основната степен на средното образование; преподавател в центрове за работа с деца, в детски школи и групи за извънкласна дейност; административно-управленски, научни и научно-помощни длъжности в детските отдели и институции за масова художествена комуникация; консултант-експерт в институции за работа с деца от началната училищна възраст; в диагностични и прогностични центрове; консултант и ръководител на деца от начална училищна възраст към различни държавни, общински и частни образователни институции.

 

Завършилите магистърската програма придобиват професионална квалификация: педагог, начален учител.

 

Условия за кандидатстване:

 

В магистърската програма могат да кандидатстват всички завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ без педагогическа правоспособност.

 

Предвижда се обучението да е само в платена форма. Кандидатите не полагат конкурсен изпит. До участие в класиране се допускат само кандидати с минимален среден успех „добър“.

При подготовката на студентите в магистърската програма се прилага смесен вариант на обучение, чрез който се съчетават присъствени и виртуални занимания. По този начин се осигурява независимост от време и място с използване на електронна платформа. Така се постига индивидуализация и диференциация на учебния процес, с възможност за прилагане на различни стилове на преподаване и учене, организация на съвместни синхронни и асинхронни учебни дейности в процеса на обучение.