Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Магистърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Предучилищна и начална училищна педагогика / Ранно чуждоезиково обучение в началните класове (за кандидати с придобита професионална квалификация учител и с чуждоезикова подготовка)

   

Срок на обучение: 2 семестъра

 

Форма на обучение: задочна (платено обучение)

 

 

 

Ръководител: гл. ас. д-р Илияна Симеонова

 

e-mail: i.simeonova@fppse.uni-sofia.bg

 

 

 

Програмата има за цел подготовка на висококвалифицирани педагогически кадри за реализиране на учебно-възпитателен процес по чужд език в начален етап на основната образователна степен. Учебните дисциплини, включени в учебния план на програмата, са насочени към овладяване на базисни теоретикопедагогически подходи и лингводидактически знания, умения и компетенции, необходими за осъществяване и управление на ранно чуждоезиково обучение в началните класове.

 

Освен теоретичната подготовка програмата дава възможност за усъвършенстване на практическите езикови, комуникативни и педагогически умения на обучаваните.

 

Завършилите магистърската програма придобиват професионална квалификация: педагог, учител по чужд език в начален етап (I – IV клас).

 

Условия за кандидатстване: В магистърската програма могат да кандидатстват всички завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ с придобита професионална квалификация „учител“ и владеещи чужд език (английски, френски, немски, испански, италиански, руски или друг чужд език) на ниво B2 според Общата европейска езикова рамка.

 

Изискванията към кандидатите са:

 

- да притежават диплома за образователно-квалификационна степен “бакалавър” или „магистър“ с придобита професионална квалификация „учител“;

 

- да притежават документ (сертификат), удостоверяващ владеене на чужд език на ниво B2 (или по-високо) според Общата европейска езикова рамка.

 

Чуждоезиковата подготовка не се удостоверява с документ (сертификат) за владеене на чужд език в случаите, в които кандидатите удовлетворяват едно от следните условия:

 

- кандидатите са завършили филологически специалности (Английска филология/ Англицистика, Немска филология/ Германистика, Френска филология, Испанска филология, Италианска филология, Руска филология, Приложна лингвистика) или други сродни филологически или хибридни специалности с разширена чуждоезикова подготовка;

 

- кандидатите са завършили педагогически специалности с изучаване на чужд език (Начална училищна педагогика и чужд език, Предучилищна педагогика и чужд език и др.)

 

Предвижда се обучението да е само в платена форма. Кандидатите не полагат конкурсен изпит, а класирането става по успех от дипломата за висше образование. До участие в класиране се допускат само кандидати, завършили висшето си образование с успех не по-нисък от „добър“.

При подготовката на студентите в магистърската програма се прилага смесен вариант на обучение, чрез който се съчетават присъствени и виртуални занимания. По този начин се осигурява независимост от време и място с използване на електронна платформа. Така се постига индивидуализация и диференциация на учебния процес, с възможност за прилагане на различни стилове на преподаване и учене, организация на съвместни синхронни и асинхронни учебни дейности в процеса на обучение.