Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Магистърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Предучилищна и начална училищна педагогика / Ранно чуждоезиково обучение в началните класове /за кандидати с придобита професионална квалификация учител без чуждоезикова подготовка/

   

Срок на обучение: 3 семестъра

 

Форма на обучение: задочна (платено обучение)

 

 

 

Ръководител: гл. ас. д-р Илияна Симеонова

 

e-mail: i.simeonova@fppse.uni-sofia.bg

 

 

 

Програмата има за цел подготовка на висококвалифицирани педагогически кадри за реализиране на учебно-възпитателен процес по чужд език в начален етап на основната образователна степен. Учебните дисциплини, включени в учебния план на програмата, са насочени към овладяване на базисни теоретикопедагогически подходи и лингводидактически знания, умения и компетенции, необходими за осъществяване и управление на ранно чуждоезиково обучение в началните класове.

 

Специално внимание се отделя на чуждоезиковата подготовка на кандидатите. Освен педагогически и методически учебни дисциплини, програмата включва необходимата аудиторна и извънаудиторна заетост по практически чужд език, осигуряваща формиране на мултилингвална комуникативна компетентност и достигане до самостоятелно ниво на владеене на езика.

 

Завършилите магистърската програма придобиват професионална квалификация: педагог, учител по чужд език в начален етап (I – IV клас).

 

Условия за кандидатстване: В магистърската програма могат да кандидатстват всички, които удовлетворяват следните две условия:

 

- имат завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“;

 

- притежават професионална квалификация „учител“.

 

За 2022/ 2023 учебна година се приемат само кандидати с изучаване на английски език като чужд.

 

Предвижда се обучението да е само в платена форма. Кандидатите не полагат конкурсен изпит, а класирането става по успех от дипломата за висше образование. До участие в класиране се допускат само кандидати, завършили висшето си образование с успех не по-нисък от „добър“.

При подготовката на студентите в магистърската програма се прилага смесен вариант на обучение, чрез който се съчетават присъствени и виртуални занимания. По този начин се осигурява независимост от време и място с използване на електронна платформа. Така се постига индивидуализация и диференциация на учебния процес, с възможност за прилагане на различни стилове на преподаване и учене, организация на съвместни синхронни и асинхронни учебни дейности в процеса на обучение.